1. Privatbloggen
 2. Nya lagar som påverkar din ekonomi under 2021

Nya lagar som påverkar din ekonomi under 2021

Missa inte vår sparekonom Sharon Lavies sammanställning över årets nya lagar och förändringar.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2021-01-13

Boende

Rutavdrag utvidgas till fler tjänster. Taket för avdrag höjs till 75 000 kronor.

Taket för rutavdraget höjs till 75 000 kronor per person och år från dagens 50 000 kronor. Dessutom inkluderas nya tjänster.

 • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.

 • Möblering av bostad, inklusive montering av möbler. Däremot omfattas inte inredningstjänster.

 • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.

 • Enklare tillsyn av en bostad, till exempel ett fritidshus.

Räntan slopas på uppskjuten beskattning av vinst vid bostadsförsäljning

Uppskovsräntan slopas från 1 januari 2021, vilket innebär att uppskovet blir helt kostnadsfritt från årsskiftet. Ångrar du inbetald vinstskatt efter en bostadsförsäljning har du möjlighet att begära att få din deklaration omprövad i efterhand och på så sätt få din vinstskatt återbetalad. Detta går att göra för de sex senaste deklarationerna. I år (2021) har du har möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2015 och senare. När beslutet är omprövat kommer du få betala uppskovsränta för de åren som du korrigerar men slipper betala någon ränta alls från och med deklarationsåret 2021, samt att du får tillbaka den vinstskatt du har betalat in. Har vinstskatten betalats in innan 2015, finns det dessvärre inget man kan göra åt detta nu. 

Skattereduktion införs för gröna investeringar. Ersätter bland annat solcellsstödet.

Från och med i år kan du kunna göra avdrag med 50 procent för gröna investeringar så som för lagring av egenproducerad elenergi och laddboxar till elfordon.  Vill du installera solceller får du göra avdrag med 15 procent. Stödet kommer vara högst 50 000 kronor per person och år och likna systemet för RUT- och ROT-avdrag på så sätt att avdraget syns direkt på fakturan från företaget som utfört installationen. Avdraget får göras både för arbete och material. 

Bil 

Dyrare att ha förmånsbil  

Två delbelopp i beräkningsschablonen – det ränterelaterade beloppet och det prisrelaterade beloppet – ändras. Ändringen beror på att schablonen som används för att beräkna värdet av bilförmån inte speglar kostnaden av att ha en privatägd bil vilket innebär att schablonberäkningen för att de allra flesta bilmodeller klart understiger marknadsvärdet. I praktiken innebär det att man skattemässigt är gynnad av bilförmån i förhållande till kontant lön och att skattesystemet premierar fossildrivna bilar i förhållande till andra varor och tjänster.

Den nya beräkningsmodellen som gäller alla nyregistrerade bilar från 1 juli 2021, innebär att de flesta förmånsvärdena ökar med mellan 20 - 34 procent. Högst skillnad blir det för en bil vars förmånsgrundande pris uppgår till 350 000 kronor som med nuvarande regelverk har ett förmånsvärde på ca 51 500 kronor och som efter 1 juli 2021 ökar till 68 900 kronor, vilket innebär en ökning med ca 34 procent. I praktiken kan det leda till en höjd skatt med 757 kronor i månaden.

Detta påverkar inte bara förmånstagaren genom högre skatt utan även förmånsgivarna, dvs företagen som behöver betala högre sociala avgifter även på förmånen. Om det påverkar den enskildes privatekonomi eller om företagen får kompensera upp med högre löner återstår att se.

Dessutom försvinner den så kallade nedsättningen av förmånsvärdet på upp till 10 000 kronor om året för elbilar och laddhybrider. Det innebär att många av de laddbara förmånsbilar som redan är i bruk får över 800 kr högre förmånsvärde per månad över en natt.  

Nya beräkningsregler för Bonus-malus

Bonus-Malus reglerna ändras från och med den 1 april, med en kraftigt höjd skatt för bilar med höga CO2-värden. Även utsläppsnivåerna för när man ska betala skatt har sänkts, så fler fordon betalar skatten. Dessutom sänks utsläppsgränsen för när en bil kan få bonus och högsta bonus beloppen justeras.

Fordonsskatten är dessutom en av fyra faktorer som ligger till grund för beräkning av förmånsvärdet vilket i sin tur kommer att bidra till att pressa upp förmånsvärdet ytterligare.

 • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut sänks från 95 till 90 gram koldioxid per kilometer.

 • Utsläppsgränsen från när förhöjd fordonsskatt tas ut med det dyrare beloppet sänks från 140 till 130 gram koldioxid per kilometer.

 • Den förhöjda fordonsskatten höjs genom att koldioxidbeloppet ökar från 82 till 107 kronor per gram om fordonet släpper ut mellan 90 och 130 gram koldioxid per kilometer och från 107 till 132 kronor per gram om fordonet släpper ut över 130 gram koldioxid per kilometer.

 • Utsläppsgränsen för när ett fordon får ta del av bonus sänks från 70 till 60 gram koldioxid per kilometer. Detta görs för att öka incitamenten att välja bilar med lägre utsläpp.

 • Det högsta bonusbeloppet som ges till fordon som släpper ut noll gram koldioxid höjs från 60 000 kronor till 70 000 kronor.

 • Det högsta bonusbeloppet för fordon med utsläpp över noll blir 45 000 kronor. 

BNP-indexeringen av bensin och diesel pausas fram till 2022

Det innebär att energiskatten på bensin och diesel inte höjs i samma takt utan räknas endast upp med hänsyn till förändringar i konsumentprisindex (KPI) under 2021 och 2022.

Bensin och diesel beskattas med koldioxidskatt och energiskatt, som tas ut med ett fast belopp per liter. Sedan 1 januari 1995 har skattebeloppet räknats upp med den allmänna prisutvecklingen (KPI). Sedan 2017 görs även ett schabloniserat tillägg på 2 procent för BNP-tillväxten utöver KPI-omräkningen, vilket nu pausas. Värt att nämna är att både 1 juli 2019 och 1 januari 2020 sänktes skattebeloppen för bensin och diesel motsvarade påslaget på indexeringen med 2 procentenheter.

Samtidigt som uppindexeringen inte sker införs ett krav på att ännu mer biobränslen blandas in i bensin och diesel framöver i syfte att minska koldioxidutsläppen. Biobränslet är dyrare vilket motiverar att den extra uppräkning som normalt görs av bensinskatten pausas för att bensinpriset inte ska dra i väg. Räkna även med åter stigande oljepriser när efterfrågan stiger i takt med att världen öppnas upp igen.  

Fordon med obetalda p-avgifter på över 5 000 kronor ska få användningsförbud

Lagen innebär att det blir förbjudet att använda fordonet om fordonsägaren har mer än 5 000 kronor i obetalda felparkeringsavgifter (felparkeringsavgift och åläggandeavgift) för fordonet och det har gått minst sex månader sedan hela beloppet senast skulle ha betalats in. Detta gäller endast felparkeringsavgifter som utfärdas från och med 1 januari 2021 och framåt.  

Arbete

Skattereduktion för förvärvsinkomster med 1 500 kronor

Det införs en allmän skattereduktionen för förvärvsinkomster. Dessa gäller bara personer som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är högre än 40 000 kronor per år. Det innebär att skatten sänks med upp till 1 500 kronor per person och år 2021. Full skattesänkning med 1 500 kronor ges till dem som har en inkomst på minst 240 000 kronor per år, eller 20 000 kronor per månad.

Skattereduktionen ger en skattelättnad till arbetstagare, pensionärer, men även för de som får föräldrapenning, sjuk-/aktivitetsersättning och A-kassa.

Tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster med en tydlig låginkomsttagarprofil och kommer vara helt utfasad vid inkomster om högst 50 000 kronor i månaden. Skattereduktionens syfte är att både kompensera för ökade arbetskostnader men är även en konjunkturstimulans som i sin tur ska bidra till fler i arbete och fler arbetade timmar.

Exakt hur mycket skattereduktionen kommer bli för olika inkomster är ännu oklart, men de med låga inkomster kommer få en högre skattereduktion än de med högre inkomster. Har man en lön som överstiger 50 000 blir skattereduktionen noll kronor.

Fria måltider - lite dyrare och lite billigare

Fria måltider beskattas som en förmån. Kostförmånen schablonbeskattats och baseras från och med årsskiftet på 0,52 procent av prisbasbeloppet för en hel dag avrundat till närmaste fem kronor. Detta innebär att kostförmånen för en hel dag blir 250 kronor och för en lunch eller middag 100 kronor, i stället för tidigare 98 kronor.

Samtidigt ändras andra regler för kostförmån. Det ska vara skattefritt att motta en förmån av fri kost under förutsättning att måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och att måltiden lämnas utan krav på motprestation. Förslaget ska undanta måltider som lämnas av allmänheten i syfte att visa anställda uppskattning och stöd från att förmånsbeskattas.

Lättnaden av arbetsvillkoret i a-kassan förlängs i två år

För att kunna bli beviljad a-kassa behöver en arbetslös uppfylla vissa villkor. Ett av dess är arbetsvillkoret där det i vanliga fall gäller att en person under tolv månader före den blivit arbetslös ska ha arbetat minst 80 timmar i månaden under sex månader eller 480 timmar i sex sammanhängande månader och då minst 50 timmar per månad. Villkoret innebär förenklat ungefär halvtidsarbete, under ett halvår. Lättnaden innebär att det nu räcker att en arbetslös har arbetat 60 timmar i månaden under sex månader, eller 420 timmar under sex sammanhängande månader och då minst 40 timmar under var och en av dessa månader.  

De tillfälligt höjda ersättningsnivåerna i a-kassan förlängs med två år

Grundersättningen, den lägre ersättningsnivån till dem som inte varit medlemmar i a-kassan tillräckligt länge, förblir 510 kronor om dagen som högst jämfört med tidigare 365. Det ger drygt 11 000 i månaden, vilket är ca 3 000 kronor mer än innan. Taket för den som har ersättning baserad på inkomst är höjt från 910 till 1 200 kronor per dag. Det blir drygt 26 000 i månaden de första 100 dagarna med a-kassa, en höjning med över 6 000 kronor. Från och med dag 101 kan man få som mest 1 000 kronor om dagen.

Pensionärer

Sänkt skatt för pensionärer

Denna sänkning av skatten för pensionärer är ett sista steg i syftet att helt eliminera skillnad i beskattning mellan pension och löneinkomst. Detta sker genom en förstärkning av det förhöjda grundavdraget. För en person över 65 år med en månadsinkomst på 21 000 kronor innebär förslaget en skattesänkning på drygt 800 kronor per år.

 • Personer som fyllt 65 och tjänar mer än 213 000 kr per år ( 17 750 kr/mån) får en skattesänkning på ca 200 kronor i månaden.

 • Därefter ökar skattesänkningen i kronor räknat med inkomsten upp till en årsinkomst om ca 536 000 kronor per år (44 667 kr/månaden), där skatten sänks med ca 7 500 kronor per år (625 kr/mån).

 • För årsinkomster upp till 590 000 kronor per år (49 167 kr/mån).

 • Skattesänkningen minskar sedan ner till ca 3 940 kronor per år (328 kr/mån.

 • Skattesänkningen ökar igen upp till ca 5 200 kronor per år (433 kr/mån) för inkomster på 645 000 kronor per år (53 750 kr/mån). 

 • För årsinkomster över ca 645 000 kronor per år (53 750 kr/mån) minskar skattesänkningen stadigt med stigande inkomst för att bli noll vid en årsinkomst om ca 1 418 000 kronor (118 167 kr/mån).

 • Skatten höjs med som mest 5 332 kronor per år (444 kr/mån) för inkomster som överstiger ca 1 680 000 kronor per år (140 000 kr/mån).

Inkomstpensionstillägg

Pensionerna höjs genom en ny förmån, ett så kallat inkomstpensionstillägg, samtidigt som skatten sänks ytterligare för personer över 65 år. Tillägget riktar sig till pensionärer med en inkomstgrundad ålderspension mellan 9 000 - 17 000 kronor. Som mest betalas 600 kronor per månad för pensionärer med allmän inkomstgrundad pension mellan 11 000 och 14 000 kronor per månad. Tjänstepension och garantipension räknas inte med. 55 procent av samtliga äldre än 65 år berörs av denna förmån där kvinnor i något högre grad är berättigade till denna än män. Tillägget är utformat så att det inte påverkar utbetalningen av andra pensionsförmåner såsom garantipension, bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd. Inte heller avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen, som till exempel hemtjänstavgiften ska påverkas av tillägget. Betalas ut från och med den 1 september 2021.

Höjd pension

Höjning av pensionen är marginell. Inkomst och tjänstepensionen höjs med 0,5 % och garantipensionen höjs med 0,6%. Premiepensionen, som omfattar 1,7 miljoner pensionärer av landets 2,1 miljoner pensionärer höjs med mellan 0,5 procent och 13 procent för de flesta. 

Barnfamiljer

Höjt underhållsstöd

För att stärka inkomsten för ensamstående föräldrar kommer underhållsstödet höjas från och med juni 2021. Vilket särskilt ensamstående kvinnor med barn får nytta av. Dagens underhållsstöd täcker knappt hälften av normalkostnaden för barnet även efter att hänsyn har tagits till barnbidrag och studiebidrag. Detta gäller särskilt de äldre barnen inom underhållsstödssystemet. Genom att höja underhållsstödet når man hushåll där många barn med låg ekonomisk standard lever. 

 • underhållsstödet ska höjas med 150 kronor per barn och månad för barn som är 15 år eller äldre

 • underhållsstödet ska höjas med 100 kronor per barn och månad för barn som är yngre än 15 år.

Därmed blir nivåerna för underhållsstödet:

 • 1 673 kronor i månaden till och med månaden då barnet fyller 11 år

 • 1 823 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 11 år till och med månaden då barnet fyller 15 år

 •  2 223 kronor i månaden från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år.

Student

Tilläggslånet höjs med 25 procent – för studenter som tidigare arbetat

Du som tidigare har arbetat och ska studera med studiemedel kan söka tilläggslån. Tilläggslån är ett tillägg till studiemedlen och kan underlätta övergången mellan arbete och studier. Under 2021–2022 är tilläggslånet tillfälligt höjt med cirka 25 procent på grund av coronapandemin.

Fribeloppet slopas fram till sista juni 2021

Fribeloppet slopas ett halvår till fram till 30 juni 2021. Det slopade fribeloppet innebär att studenter som arbetar vid sidan om studierna inte behöver oroa sig för att inkomsterna ska påverka studiemedlet. Åtgärden är viktig för att fler studenter ska kunna avlasta vårdpersonalen

Studiemedlen 2021 höjs en aning till följd av högre prisbasbelopp

En students som får en utbetalning fyra veckors heltidsstudier får  2021 10 928 kronor, vilket är en ökning med 68 kronor från förra årets nivå på 10 860 kronor.  Studiemedlet grundar sig på prisbasbeloppet.                            

Övrigt

Passavgiften höjs från 350 till 400 kronor

Ansökningsavgiften för vanligt respektive extra pass höjs med 50 kr från 350 kr till 400 kr. Denna avgift har varit oförändrad sedan 2012 och den nya avgiften började gälla från årsskiftet.

Tv-avgiften sänks med 68 kronor per person och år

Eftersom avgiftsintäkterna från public service-avgiften de senaste två åren varit högre än beräknat sänks avgiften 2021 och blir som högst 1 329 kr per person och år. Det är en sänkning med 68 kronor från  2020 då den högsta avgiften var 1 397 kr per person och år. Har du en beskattningsbar förvärvsinkomst som är lägre än 132 990 kronor per år betalar i stället 1 procent av inkomsten.

Sharon Lavie, sparekonom Lendo & Schibsted