1. Privatbloggen
 2. Avdragen du ska ha koll på inför årets deklaration

Avdragen du ska ha koll på inför årets deklaration

Lendos sparekonom Sharon Lavie går igenom avdragen för inkomståret 2020

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2021-03-12

De viktigaste avdrag som privatperson som du bör ha koll på inför deklarationen.  

Bostad

Arbetsrum:  Under pandemin är det många som har jobbat hemmet och många hoppas kunna få avdrag för detta. Men kraven för att göra avdrag för arbetsrum i hemmet är höga. Exempelvis ska rummet vara avskilt från själva bostaden och ska inte gå att nå från övriga bostadsutrymmen och inte heller i övrigt kan anses ingå i bostaden. Dessutom ska det vara inrätt på ett sätt så att det inte kan användas för bostadsändamål. Därför kan inte ett rum i en egen villa eller lägenhet som är möblerat med vanliga kontorsmöbler anses vara specialinrett, vilket innebär att avdrag inte medges.

Skulle arbetsrummet vara godkänt kan avdrag medges med den faktiska merkostnaden, t.ex. ytterligare utgifter för el, uppvärmning och städning. Du får inte göra avdrag för beräknad marknadshyra eller för fastighetskostnader som räntor, värdeminskning etc.

Uthyrning av bostad: Hyr du ut ett rum eller en del av din bostad beskattas dina inkomster med 30 procent, men först får du göra ett avdrag med 40000 kr samt:

 • För bostads- och hyresrätt: avdrag för den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. Det betyder att om du till exempel hyr ut halva lägenheten i en månad har du rätt att dra av halva avgiften/hyran.

 • För småhus och ägarlägenhet: extra avdrag på 20 procent av hela hyresinkomsten.

Hyr du ut till din arbetsgivare, närståendes arbetsgivare eller till eget eller närståendes bolag kan du inte göra schablonavdrag med 40 000 kr. Då kan du i stället få ett avdrag för de ökade kostnader som uthyrningen har medfört.

Tips! Tänk på att om du hyr ut regelbundet under kortare perioder och olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet kan du behöva registrera dig för moms och betala moms.

Ansök om uppskov: Om du sålt din bostad med vinst och köpt en ny bostad, kan det finnas en möjlighet att du kan skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov. Taket för uppskovsbelopp återinfördes den 1 juli 2020 och är nu 3 miljoner kronor och gäller försäljningar som skett efter 30 juni 2020. Taket slopades tillfälligt mellan 21 juni 2016–30 juni 2020.

Tips! Räntan på uppskovbeloppet slopas från 1 januari 2021 vilket innebär att det från årsskiftet inte längre kostar något att ha ett uppskov. Har man betalat in vinstskatt från en tidigare försäljning av en bostad kan man be Skatteverket om en återbetalning av vinstskatten om detta har skett för inte mer än 6 deklaration sedan. I år kan du begära en omprövning av deklarationerna 2015-2019. Enklast är det använda Skatteverkets nya e-tjänst, men det går även att skicka in blankett SKV 6891 till det skattekontor som fattat beslutet.

Försäljning av bostad: Avdrag får göras för försäljningsutgifter som tex styling, annonsering och mäklararvoden. 22/30 av vinsten ska beskattas med 30 procent. Har du sålt med förlust får du göra avdrag med 50 procent av förlusten. Du får skattereduktion med 30 procent av det avdragsgilla beloppet

Uteblivet solcellstöd? - sök ROT-avdrag: För de husägare som har räknat med solcellsstöd och där pengarna tog slut och inte kan söka grönt skatteavdrag eftersom de började installera solceller 2020 finns en möjlighet att söka ROT-avdrag i efterhand och få ersättning men i vart fall en del av kostnaderna. Detta kan göras genom att kontakta leverantören och be att denne ändrar sin faktura i efterhand. Leverantören har en möjlighet (men inte skyldighet) att ändra en redan utfärdad faktura och lägga till ROT -avdrag i efterhand. Efter det lämnas en begäran till Skatteverket senast den 31 januari 2022 med betalningsår 2021. Om köparen redan har betalat in hela beloppet för installationen måste leverantören kreditera och återbetala detta belopp. Eftersom ROT-avdraget bara gäller arbetskostnader, medan solcellsstödet även gäller materialkostnader blir beloppet lägre än vad husägaren skulle haft med solcellstöd men ändå någon hjälp. Där här förfarandet har Skatteverket meddelat att de tillfälligt godkänner för de personer som hamnar i kläm för att solcellsstödet är slut. Är du intresserad av solceller, läs mer om solcellslån.

ROT eller RUT - avdrag: Har du anlitat en hantverkare eller kanske en städtjänst kan du ha rätt till ROT eller RUT-avdrag. ROT-och RUTavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50 000 kronor per person och år. ROT-avdrag ger dig skattereduktion för hantverksarbeten med 30 % arbetskostnaden medan RUT- avdraget ger dig en skattereduktion med 50 % av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster. Maximalt kan du göra avdrag med 50 000 kr per person och år.

Tips!  Rot- och rutavdrag dras av sist av alla skattereduktioner. Därför måste du ha tillräckligt mycket skatt att räkna av reduktionen mot, annars blir du återbetalningsskyldig. Är ni flera som står som ägare för en fastighet och en av har inte möjlighet att utnyttja avdraget fullt ut eller om en av er inte uppfyller kraven för avdraget, går det att omfördela avdraget mellan er.

Arbete

Till följd av Corona-pandemin infördes skattefrihet för vissa arbetsrelaterade förmåner. Skulle arbetsgivaren ha dragit skatt för dessa förmåner ska du ändra din deklaration genom att dra av förmånsbeloppet från din totala inkomst och meddela Skatteverket anledningen under punkten övriga upplysningar.

Skattefrihet för matgåvor: Matgåvor är skattefria om de lämnats efter den 31 mars 2020 och måltiden kommer från någon som saknar samband med arbetsgivaren och lämnas utan krav på motprestation. Lagen för matgåvor trädde i kraft den 1 januari 2021 men tillämpas retroaktivt för förmåner som lämnats efter den 31 mars 2020.

Tillfällig skattefrihet för fri parkering i anslutning till arbetsplatsen Under större delen av 2020 skulle arbetstagaren inte förmånsbeskattas om arbetsgivare betalat för parkering som ligger vid eller nära arbetsplatsen. Lagändringen för skattefrihet vid fri parkering trädde i kraft den 1 juni 2020, men skattefriheten gäller från 1 april till 31 december 2020.

Arbetsresor

Jobbresor: Det vanligast avdraget. Har du resekostnader som överstiger 11 000 kr per år får du göra avdrag för kostnaderna utöver dessa 11 000 kr. Åker du kollektivt behöver avståndet till ditt arbete vara minst 2 kilometer. Du summerar ihop alla kostnader för periodbiljetter och enkelbiljetter. Kör du bil eller motorcykel ska avståndet till arbetet vara minst 5 kilometer, samt tidsbesparingen i jämfört med att åka kollektivtrafik vara minst 2 timmar per dag. Du får räkna med en kostnad av 18,5 kr per mil för bil, 9 kr per mil för motorcykel och 4,5 kronor per mil för moped. Har du förmånsbil gäller andra belopp. Hela summan fylls i rutan ”Resor till och från arbetet”. 

Parkeringsavgifter: Om du använder privata bilen i tjänsten kan du få avdrag för dina parkeringsavgifter. Då krävs att du använt bilen i minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten. Du får då avdrag för de dagar som du använt bilen i jobbet. Har du använt bilen i tjänsten mer än 160 dagar under året får du göra avdrag för parkeringskostnader vid arbetsplatsen för alla dagar som du har använt bilen för resor mellan din bostad och din arbetsplats, även de dagar du inte använt bilen i tjänsten. 

Trängselskatt: Du får göra avdrag för den faktiska kostnaden för trängselskatt vid resor till och från arbetet om du har rätt till avdrag för resor med bil. 

Arbete på annan ort

Dubbel bosättning: Har du fått arbete på annan ort som ligger minst 50 kilometer från din nuvarande bostadsort, flyttat till den nya arbetsorten och behållit din gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader. Du kan få avdrag för:

 • Faktiska utgifter för max en hemresa per vecka med billigaste färdmedel, här ingår även trängselskatt om du har rätt att färdas med bil.

 • Måltider och småutgifter under den första månaden, antingen faktiska merkostnader eller 69 kronor per dag.

 • Faktiska boendekostnader på arbetsorten under längst två år ( det finns undantag upp till fem år).

Tillfälligt arbete på annan ort: Har du sommarjobbat, tagit ett vikariat, varit projektanställd eller haft ett annat arbete av tillfällig karaktär på en ort som ligger mer än fem mil hemifrån kan du också göra avdrag under förutsättning att du har övernattat på arbetsorten. 

 • Du får göra avdrag för faktiska utgifter för max en hemresa per vecka med billigaste färdmedel. Även här ingår trängselskatt om du har rätt att färdas med bil.

 • Du kan göra avdrag för måltider och småutgifter under den första månaden, antingen faktiska merkostnader eller 115 kronor per dag.

 • Dessutom kan du göra avdrag för boendekostnader, antingen faktiska merkostnader eller 115 kronor per natt om du har haft kostnader för övernattningen.

Kapital

Pensionssparande Grundregeln är att du inte längre kan göra avdrag för pensionssparande från och med inkomståret 2016. Men du som helt saknar tjänstepension i din anställning eller har inkomst av enskild näringsverksamhet kan göra avdrag för försäkringspremierna respektive inbetalningarna på pensionsförsäkring eller på pensionssparkonto. Du får göra avdrag för ditt pensionssparande med högst 35 procent av inkomsten. Avdrag kan göras för högst 473 000 kronor inkomståret 2020

Räntor Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion med 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.  

Tips! Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor för att maximalt avdrag ska kunna utnyttjas. 

Räntekompensation Om du under året flyttat ett lån eller sagt upp ett bundet lån i förtid kan du fått betala en räntekompensation till banken. Denna kostnad har du rätt att göra avdrag för som för en vanlig ränteutgift. 

ISK och kapitalförsäkring Du som har värdepapper på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring behöver inte redovisa försäljningarna alls. Istället beräknas en schablonintäkt som redan är förifylld i deklarationen. Du schablonbeskattas med 0,375 procent av värdet på dina tillgångar och siffrorna ska vara förifyllda i och inskickade av din bank eller försäkringsbolag. 

 • Schablonintäkten av en kapitalförsäkring kan inte kvittas mot förluster och utgifter av kapital. 

 • Schablonintäkten på ISK kan du kvitta mot en ränteutgift eftersom den tas upp som en intäkt i inkomstslaget kapital på samma sätt som t.ex. en ränteinkomst. Kan du inte kvitta den mot en ränteutgift kommer du i stället att kunna kvitta schablonintäkten mot 70 % av en kapitalförlust på t.ex. aktier eller andra värdepapper. Kvittningen kommer att ske automatiskt i deklarationen..

Försäljning av värdepapper Du får göra avdrag för 70 procent av dina förluster av värdepapper. Avdraget blir totalt 30 procent på dessa 70 procent, alltså 21 procent av hela förlusten. Har du både förluster och vinster i marknadsnoterade värdepapper kvittas de mot varandra till 100 procent. I deklarationen fyller du i hela vinsten och hela förlusten och Skatteverket räknar ut kvittar och kvoterar åt dig. Tycker du att det är svårt att beräkna omsättningsbeloppet har Skatteverkets tagit fram särskild beräkningshjälp för detta. 

Engångsersättningar Om du under förra året fått en stor engångsersättning som tex skadestånd, royalty, retroaktiv pension, försäkringsersättning eller avgångsvederlag kan det tillsammans med den övriga inkomsten blir en hög marginalskatt på hela summan. Då kan du ansöka om beräkning av ackumulerad inkomst så att beskattningen av inkomsten sprids ut på 2–10 år. Fördelningen görs över det antal år som pengarna tjänats in.

På så sätt finns det en möjlighet till att merparten av inkomsten understiger gränsen för statlig skatt och beskattas med en lägre marginalskatt. Du ansöker om beräkning av ackumulerad inkomst vid Övriga upplysningar på din deklarationsblankett och den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kr. Skatteverket beräknar skatten både på vanligt sätt och enligt reglerna för ackumulerad inkomst och därefter bestäms skatten efter den beräkning som är bäst för dig.

Sharon Lavie, sparekonom Lendo & Schibsted

Taggar:

LÅN