1. Privatbloggen
  2. Sharon Lavie: Vårbudgeten 2022

Sharon Lavie: Vårbudgeten 2022

Lendos sparekonom Sharon går igenom vårbudgeten som presenterades under dagen.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2022-04-19

Den 19 april presenterade regeringen vårpropositionen som innehåller både förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken men även en uppföljning av det ekonomiska läget och en reviderad prognos för ekonomin de kommande åren.

Hur påverkar detta privatekonomin?

Regeringens åtgärder som påverkar privatekonomin har riktats in på att främst stötta pensionärer och barnfamiljer genom ökade bidrag till dessa målgrupper. Även bilägare ska främst genom tidigare under våren presenterad ändringsbudget få en viss lättnad för de ökade drivmedelspriserna genom en tillfällig skattesänkning. Här är de förslag som kan påverka privatekonomin:

Förstärkt tilläggsbelopp i bostadsbidraget till barnfamiljer

Bostadsbidraget för barnfamiljer höjs under juli - december 2022 genom ett tillfälligt tilläggsbidrag för barnfamiljer som har, eller senare i år kommer att ha, rätt till bostadsbidrag. Detta ska särskilt skydda hushåll med svag ekonomi mot kraftiga prisuppgångar.

Tilläggsbidraget kommer att motsvara 25 procent av det preliminära bostadsbidraget och kommer som mest att bli 1 325 kronor per månad. (Liknande beslut gällde under juli -dec 2020 samt juli -dec 2021)

Regeringen föreslår att ett garantitillägg till pensionärer införs

En ny skattefri förmån, som kallas garantitillägg, ska införas till pensionärer med låga allmän inkomstgrundad pension. Detta kommer beräknas ge en halv miljon pensionärer 1 000 kronor mer i plånboken varje månad. Totalt får en miljon pensionärer förstärkt ekonomi med i genomsnitt mer än 750 kronor per månad.

Garantitillägget är tänkt att betalas ut automatiskt och utan särskild ansökan till den berörda gruppen pensionärer första gången i augusti 2022. År 2022 innebär förslaget att pensionärer med allmän inkomstgrundad pension i det lägsta inkomstintervallet med upp till 11 846 kronor i månaden, får det högsta förmånsbeloppet om 1 000 kronor i månaden i garantitillägg. Garantitillägget fasas ut för pensionärer vars inkomster uppgår till 11 846 kronor men inte överstiger 14 346 kronor i månaden. Förmånsbeloppet om 1 000 kronor och inkomstgränserna för utfasningen av beloppet ska i likhet med inkomst- och tilläggspension följsamhetsindexeras. Detta ska inte blandas ihop med inkomstpensionstillägg på max 600 kr som introducerades från september 2021.

Ökat anslag till klimatbonusbilar

Försäljningen av klimatbonusbilar ökade kraftigt, främst elbilar. Anslaget för klimatbonusen ökas nu med 3,9 miljarder kronor för 2022. Regeringen räknar med personer som köper en ren elbil fram till 1 juli 2022 fortsatt ska kunna få 70 000 kronor i ekonomiskt stöd. Huruvida pengarna kommer räcka året ut är oklart.

Tidigare aviserade extra ändringsbudgetar

Under våren har regeringen även lämnat in ett antal extra ändringsbudgetar. En sådan får endast lämnas in om regeringen anser att det finns särskilda skäl att lämna in förslag till ändringar i statens budget vid andra tillfällen än vid den normala vårändringsbudgeten. Under våren 2022 har extra ändringsbudgetar presenterats med anledning av pandemin, höga energipriser och kriget i Ukraina. Nedan finns förslagen som påverkat plånboken:

Extra ändringsbudget 13 mars

Extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om tillfälligt sänkt drivmedelsskatt

De höga drivmedelspriserna har varit en påfrestning för hushåll och företag som är beroende av transporter. I extra ändringsbudgeten föreslogs därför att energiskatten på bensin och diesel tillfälligt ska sänkas med 1 krona och 5 öre per liter under perioden den 1 maj–30 september 2022. Den sänkta drivmedelsskatten som regeringen föreslår kan göra drivmedel 1,30 kronor billigare vid pump.

Extra ändringsbudget 25 mars

Medel tillförs för att kompensera hushåll med hög elförbrukning under mars 2022

Elpriset har fortsatt varit exceptionellt högt, i framför allt södra och mellersta Sverige, och många hushåll fick höga elräkningar även för mars 2022. För att mildra de ekonomiska konsekvenserna föreslog regering i denna extra ändringsbudget att förlänga kompensationen ytterligare en månad för hushåll i södra och mellersta Sverige (elprisområdena 3 och 4). Stödet innebär att hushåll som haft en elförbrukning om 400 kWh eller högre i mars 2022 ges ersättning utifrån en trappa, med lägst 100 kronor och högst 1 000 kronor. Kompensationen kommer att betalas ut i efterhand under 2022.

Extra ändringsbudget 3 februari

Kompensation till hushållen för höga elpriser

Situationen på elmarknaden i Sverige och Europa har under vintern inneburit extremt höga elpriser. Många hushåll har fått oväntade och kraftigt höjda elräkningar. För att mildra konsekvenserna införs en tillfällig ekonomisk kompensation till hushåll med hög elförbrukning. Stödet innebär att hushåll som har en elförbrukning som överstiger 700 kWh per månad ges ersättning utifrån en trappa med lägst 100 kronor per månad och högst 2 000 kronor per månad för perioden december 2021- februari 2022. Kompensationen kommer att betalas ut i efterhand under 2022.

Extra ändringsbudget 20 januari

Fri parkeringsförmån

Den tillfälliga skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering, som har gällt sedan våren 2020, förlängs till att gälla fram till och med den 30 juni 2022. Från den 1 april 2020 gällde enligt en tillfällig lag att förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen inte skulle tas upp till beskattning. Arbetsgivaren som gav förmånen skulle heller inte betala arbetsgivaravgifter på denna förmån. Syftet med skatte- och avgiftsfriheten för förmån av fri parkering var att underlätta för arbetsgivare att erbjuda gratis parkering till dem som under pågående pandemi måste ta sig till och från sin arbetsplats, för att därigenom begränsa smittspridningen av sjukdomen covid-19.

På gång

Nedan presenteras några förslag som antingen är ute på remiss och kan ingå i höstbudgeten 2022 eller bedöms presenteras i en extra ändringsbudget inom kort.

Ett nytt och förenklat reseavdrag

Dagens reseavdrag ersätts med en skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral. Med det nya reseavdraget kommer avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen vara det som avgör storleken på skattereduktionen. Varken färdmedel eller kostnaderna för resorna ska ha någon betydelse. 260 000 fler personer väntas kunna ta del av skattelättnaden jämfört med dagens utformning av reseavdraget.De som gynnas mest är de som nyttjar relativt billiga färdmedel som kollektivtrafik och samåkning. Detta kan även leda till fler arbetsresor med kollektivtrafik vilket skulle minska utsläppen av växthusgaser. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Kompensation för varje bilägare på minst 1 000 kronor.

Varje registrerad bilägare får kompensation för en bil oavsett om det är ett fossildrivet fordon eller ej. De som bor i tre stödområdena får ytterligare 500 kronor.

Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

I syfte att ta bort den skillnad i beskattning mellan arbetsinkomster och sjukersättning, respektive aktivitetsersättning som finns kvar i vissa inkomstintervall ska ytterligare en skattereduktion för inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning införas. Detta förslag introducerades redan i höstbudgeten 2021, men accepterades inte av riksdagen. Enligt förslaget bör den befintliga skattereduktionen för sjukersättning och aktivitetsersättning förstärkas för personer som har ett underlag som överstiger 0,91 prisbasbelopp, dvs ca 44 000 kronor per år utifrån årets prisbasbelopp. Reduktionen motsvarar 94 kronor per månad eller 1 130 kronor per år. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Utredningen om förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden har överlämnat sitt betänkande

I betänkandet, som har remitterats, föreslår utredningen ett startlån med följande utformning:

  • Startlånet garanteras av staten och gör det möjligt för bolåneaktörer att lämna bolån på upp till 95 procent av bostadens värde till kreditvärdiga förstagångsköpare

  • Den statliga garantin ger ett konsumentskydd som innebär att förstagångsköpare ska kunna låna 10 procentenheter mer än vad bolånetaket medger

  • Startlånet har ett maxbelopp på 250 000 kronor. För två förstagångsköpare som tillsammans köper en bostad tillsammans är maxbeloppet 500 000 kronor. För en förstagångsköpare som är ensamstående förälder med vårdnad om barn är maxbeloppet 500 000 kronor

  • Med förstagångsköpare avses personer som inte under de senaste 10 åren ägt en bostad i Sverige. Startlånet riktar sig därmed inte endast till unga utan även till andra grupper som har likartade utmaningar när det gäller kontantinsatsen till ägt boende men som sedan en tid tillbaka inte gör det