1. Företagsbloggen
  2. Privata kostnader som är avdragsgilla i företaget

Privata kostnader som är avdragsgilla i företaget

Som småföretagare kan det vara svårt att veta vad som är tillåtet att köpa på företaget med avdrag och vad som bör köpas privat.

avdragsgilla kostnader - ex gymkort Lendo företagsbloggen

2023-04-20

Men många saker är fullt avdragsgilla: Till exempel är gymkort för friskvård och  en ny mobiltelefon avdragsgilla kostnader för företaget. Här reder vi på Lendo ut vad som gäller i några vanliga fall. 

Som företagare finns det förmåner som företaget kan betala utan att du och företaget måste betala extra skatt. Normalt sett uppstår en förmån i princip så fort företaget bekostar en privat levnadskostnad åt en anställd. Men det finns ett antal undantag som är bra att känna till. Här går vi igenom några av de vanligaste.

Motion och friskvård

Du som har aktiebolag kan välja att ge dig själv eller dina anställda möjligheter till friskvård. Om friskvården är av ett mindre värde och riktar sig till hela personalen är den skattefri och som arbetsgivare behöver du inte betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag. Det kan handla om  gym, ridlektioner eller annan motion kan arbetsgivaren mot kvitto betala ett skattefritt friskvårdsbidrag om maximalt 5000 kronor per år. 

Observera att friskvård inte är avdragsgillt för enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare, eftersom de inte räknas som anställda. Detta är en nackdel med företagsformerna enskild näringsverksamhet och handelsbolag jämfört med aktiebolag.

Hälso- och sjukvård

Fri hälso- och sjukvård är normalt en skatte- och avgiftspliktig förmån. Däremot är så kallad företagshälsovård, rehabilitering eller förebyggande behandling för arbetet var en icke-skattepliktig förmån. 

Fri bil vid kortare sträckor 

Om den anställda använder en företagsbil i mindre utsträckning, så kallad ringa omfattning, är det inte en skattepliktig förmån. Med ringa omfattning menas att bilen används vid högst tio tillfällen per år och att den sammanlagda körsträckan är högst 100 mil. Resor som anställda gör till och från arbetet räknas normalt som privata resor.

Julklappar och gåvor 

Huvudregeln är att om du som anställd får en gåva från din arbetsgivare så är den skattepliktig. Undantaget är julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor. De är skattefria för den som är anställd så länge gåvans marknadsvärde inte överstiger det skattepliktiga beloppet. Men om värdet på gåvan överstiger det beloppet så är gåvan skattepliktig från första kronan.

En julgåva är skattefri om värdet inte överstiger 500 kronor (inklusive moms).

En jubileumsgåva är en gåva till dig som anställd i samband med att företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Den är skattefri om värdet inte överstiger 1 500 kronor (inklusive moms)

Om du är varaktigt anställd kan du få en minnesgåva i samband med

  • att du uppnår en viss ålder (jämna födelsedagar från 50 år och uppåt)

  • att du varit anställd en längre tid (minst 20 år)

  • att anställningen upphör.

Minnesgåvan är skattefri för dig om värdet inte överstiger 15 000 kronor (inklusive moms). Du kan få högst två skattefria minnesgåvor av din arbetsgivare. Som varaktigt anställd räknas du om din sammanlagda anställningstid är minst sex år.

Representation

Du får göra avdrag för moms vid representation om kostnaderna har ett omedelbart samband med verksamheten som när representationen ingår som ett naturligt led i affärsförhandlingar eller vid personalvård. Reglerna om representation ändrades den 1 januari 2017. Reglerna innebär i sammanfattning enligt följande. Om du i samband med representation har kostnader för mat och dryck får du göra avdrag för moms på ett underlag som får vara högst 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle.

Enklare förtäring till mindre värde som inte kan anses som en måltid kan också dras av. Till det som är av mindre värde räknas läskande alkoholfri dryck, kaffe, te respektive kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås som inte ersätter en måltid. Avdrag för enklare förtäring får uppgå till högst 60 kr.

Konferens

En anställd som blir bjuden på en konferensresa eller studieresa beskattas oftast inte för värdet av resan. Det förutsätter att en större del av tiden används till konferens eller studier och inte till nöje och avkoppling. Resan kan beskattas om den har inslag av nöje och avkoppling. 

Mobiltelefon

Samtals- och abonnemangskostnader för mobiltelefoner i företaget är avdragsgilla rörelsekostnader. När du köper en ny mobiltelefon räknas den som förbrukningsinventarie och är i regel avdragsgill. Du kan bli förmånsbeskattas för privata samtal, men har du ett fastprisavtal är det inte aktuellt med extra skatt. 

Dator

En näringsidkare som förvärvar en tillgång till exempel dator eller mobiltelefon av mindre värde och bokför den i en enskild näringsverksamhet medges omedelbart avdrag för hela anskaffningsutgiften  även om det förutsätts att det finns en viss privat användning. 

Källa: Skatteverket

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag