1. Företagsbloggen
  2. Vårbudgeten för företagare - viktigaste punkterna!

Vårbudgeten för företagare - viktigaste punkterna!

Det viktigaste i vårbudgeten för dig som är företagare enligt vår sparekonom Sharon Lavie.

Sharon Lavie - sparekonom på Lendo och Schibsted

2021-04-19

Lendos sparekonom Sharon Lavie har gått igenom vårbudgeten som presenterades och har brutit ut de viktigaste bitarna för dig som företagare. Vill du även läsa om hur du påverkas som privatperson kan du läsa vad Sharon skrev om budgeten här eller vår kortare sammanfattning om de 45 miljarder som satsas i vårbudgeten.  

Anstånd med inbetalning av skatt

Företag som ansökt om anstånd med att betala in skatt, det vill säga att skjuta upp skatteinbetalningar, ska kunna förlänga anståndstiden med upp till ett år. Tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt ska kunna beviljas för fler redovisningsperioder och nivån på anståndsavgiften ska sänkas.

Regler för a-kassa

Undantaget från den så kallade femårsregeln ska fortsätta gälla. Det betyder att företag kan läggas vilande vid fler tillfällen och att det därmed blir lättare för företagare att söka a-kassa. Dessa åtgärder förlängs i ett år till och med 2021.

Ekonomiskt stöd för fler typer av bolag

Ekonomiskt stöd har beviljats även handelsbolag, inklusive kommanditbolag, med minst en fysisk delägare vars nettoomsättning minskat i större omfattning till följd av spridningen av covid-19. Syftet är att stärka dessa företags möjligheter att överbrygga konsekvenserna av spridningen av covid-19.

Stödet kommer att omfatta motsvarande tid som för enskilda näringsidkare, dvs. mars 2020 till februari 2021. Stödnivån höjdes från 75 till 90 procent för tiden november 2020 till februari 2021.

Korttidspermittering

Tidsgränsen och karenstiden som vanligtvis reglerar hur länge ett företag kan beviljas korttidspermittering tas bort under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Det innebär att företag kan fortsätta att använda stödet i upp till ytterligare sju månader, eller som längst till och med 30 juni 2021. Stödet under denna period förstärks genom att staten tar en större andel av kostnaderna för korttidsarbete och att en ny nivå för arbetstidsminskning på 80 procent införs under perioden 1 januari–31 mars 2021.

Arbetsgivaravgifter för unga anställda

Arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19 och 23 år sänks till en nivå på 19,73 procent mellan januari 2021 och mars 2023.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifter för upp till två anställda

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. För anställningar som påbörjas under perioden 1 juli 2021–31 december 2022 ska arbetsgivaravgifterna sänkas för företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt företag som har en anställd och som anställer ytterligare en person.

Omställningsstöd

Mer pengar ges för att både utöka och förstärka omställningsstödet för perioden januari–februari 2021. Omställningsstödet förlängs med perioden januari-februari. Småföretag har möjlighet att få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta under perioderna november-december samt januari-februari. För större företag är subventionsgraden fortsatt 70 procent.

Nedstängningsstöd

Ett nytt stöd införs för företag som till följd av eventuella beslut om nedstängning som meddelas enligt pandemilagen förhindras att bedriva verksamhet, ett så kallat nedstängningsstöd. Det kommer att vara utformat som ett förstärkt omställningsstöd. Företagen kommer att kunna få upp till 100 procent av sina fasta kostnader ersatta under perioden.

Karensavdrag

Karensavdrag och karensdagar för egenföretagare. Karensavdraget ersätts tillfälligt av Försäkringskassan med anledning av coronaviruset så att människor vid sjukdom stannar hemma. Ersättningen höjdes vid årsskiftet från 804 till 810 kr per dag, vilket motsvarar den maximala ersättningen man kan få i sjukpenning. För egenföretagare lämnas sjukpenning de första 14 dagarna med för närvarande 810 kr per dag till alla, oavsett vald karens. Gäller fram till den 30 juni 2021.

Kompensation till arbetsgivare för den del av sjuklönekostnaden som överstiger det normala

Staten ersätter arbetsgivarna för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt.  Ersättningens storlek bestäms dels av sjuklönekostnaden, dels av arbetsgivarens totala lönekostnader. Kompensationen är mest generös för de mindre företagen. Syftet är att ekonomiskt underlätta för arbetsgivare och företag och alla arbetsgivare omfattas och gäller fram till den 30 juni 2021.

Lokalhyresgäster får rabatt på hyran

Det statliga stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 återinförs för ytterligare tre månader, januari-mars 2021. Stödet är tillfälligt och riktar sig till företag inom vissa utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av pandemin.

Stödet riktas till företag i detaljhandeln samt hotell- och restaurangbranschen, samt till vissa andra konsumentnära branscher och sådana tjänsteverksamheter som bygger på fysisk närhet med kunden. Stödet utformas så att lokalhyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under perioden 1 januari till 31 mars 2021 får kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. I övrigt följer hyresstödet tidigare konstruktion.

Stöd till kultur och idrott, i form av bl.a. ett nytt evenemangsstöd

Ett nytt stöd införs till arrangörer av evenemang på sammanlagt 3 miljarder kronor. Stödet gäller de evenemang som planeras att genomföras under perioden juli-december 2021, men som inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av spridningen av covid-19.

Sharon Lavie, sparekonom Lendo & Schibsted