1. Privatbloggen
  2. Kraftig höjning av räntan - så påverkas ditt bolån

Kraftig höjning av räntan - så påverkas ditt bolån

Riksbanken höjer styrräntan med en hel procentenhet till 1,75 procent.

Stefan Ingves boränta Lendobloggen

2022-09-20

De flaggar också för att styrräntan kan fördubblas till 2,53 procent nästa år. För den som har bolån med rörlig ränta väntar rejält höjda månadskostnader.

– Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret, säger Riksbankschef Peter Ingves.

I somras höjde Riksbanken styrräntan med 0,5 procentenheter till 0,75 procent. Under tisdagen 20 september gjorde en fyrdubbel höjning med hela en procentenhet. Den nya styrräntan är 1,75 procent.  

Riksbankens räntebesked är ovälkomna nyheter för många bostadsägare. Höjningen kommer snabbt att få genomslag på de rörliga boräntorna och kan också att påverka bundna bostadsräntor.

– Inflationen är för hög. Den urholkar hushållens köpkraft och gör det svårare för både företag och hushåll att planera sin ekonomi. Penningpolitiken behöver nu stramas åt mer för att föra inflationen tillbaka till målet. Direktionen har därför beslutat att höja styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent, uppger Riksbanken. 

En procentenhets höjning gör att många rörliga bolåneräntor stiger ännu mer, sannolikt med 1,5 procentenhet i ränta baserat hur tidigare höjningar slagit igenom på rörliga boräntor. Det gör att ett bolån på tre miljoner blir 45 000 kronor dyrare varje år, cirka 3750 kronor per månad före ränteavdrag. Riksbanken varnar för dubblad styrränta nästa år, upp till 2,53 procent. Det gör att rörliga räntor kan hamna över fem procent under 2023, åtminstone listprisräntor.  

– Prognosen för styrräntan är att den kommer att fortsätta höjas det kommande halvåret. Inflationsutvecklingen framöver är fortsatt svårbedömd och Riksbanken kommer att anpassa penningpolitiken på det sätt som behövs för att säkerställa att inflationen återförs till målet, uppger Riksbanken.

Enligt Riksbanken är det flera faktorer har bidragit till att driva upp inflationen. Under pandemin uppstod globala obalanser mellan utbud och efterfrågan. Rysslands krig i Ukraina har drivit upp priserna än mer på flera viktiga råvaror och skapat allvarliga störningar på energimarknaderna i Europa, vilket fått el- och gaspriser att stiga till mycket höga nivåer.

Riksbanken hävdar dock att inflationen inte bara beror på energipriser, utan också på att konjunkturen i Sverige varit god. Kombinationen av kraftiga internationella kostnadsökningar, effekter av höga energipriser på andra priser och en förhållandevis stark svensk konjunktur har inneburit att inflationen stigit till 9,0 procent i augusti, den högsta nivån sedan 1991.

Så mycket kan din månadskostnad stiga
BolånÖkad månadskostnad
1 000 0001 250
2 000 0002 500
3 000 0003 750
4 000 0005 000
5 000 0006 250
6 000 0007 500
8000 00010 000

Beräkningen bygger på att bankerna höjer sin rörliga ränta med 1,50 procentenheter efter Riksbankens höjning med 1,00 procentenheter.

Prognos för svensk inflation, BNP, arbetslöshet och styrränta*


20212022202320242025 kv 3**
KPI2,2 (2,2)

8,6 (7,6)

8,5 (7,1)2,2 (2,7)1,7
Inflation2,4 (2,4)7,8 (6,9)5,1 (4,2)1,6 (2,0)2,0
BNP5,1 (5,1)2,7 (1,8)-0,7 (0,7)1,1 (1,3)1,9
Arbetslöshet, procent8,8 (8,8)7,5 (7,5)7,9 (7,7)8,2 (7,9)8,2
Styrräntan, procent0,0 (0,0)0,7 (0,6)2,5 (2,0)2,5 (2,0)2,4
* Årlig procentuell förändring, års- respektive kvartalsmedelvärde

Anm. Bedömningen i den penningpolitiska rapporten i juni 2022 inom parentes. ** Kalenderkorrigerad BNP-tillväxt respektive säsongsrensad AKU-arbetslöshet kvartal 3 2025. Källor: SCB och Riksbanken

Prognos för styrräntan*

2022 kv 32022 kv 42023 kv 32024 kv 32025 kv 3
Styrräntan0,82 (0,76)1,90 (1,36)2,53 (1,94)2,47 (2,01)2,35
* Procent, kvartalsmedelvärden