1. Privatbloggen
  2. Nya lagar som kan påverka plånboken 2024

Nya lagar som kan påverka plånboken 2024

Lendos sparekonom Sharon Lavie går igenom de nya lagarna för 2024 som kan påverka din privatekonomi

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-01-05

Familj

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer inom bostadsbidraget förlängs

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer förlängs till utgången av juni 2024. Bidraget förlängs för att stötta barnfamiljer med låga inkomster i den ansträngda ekonomiska situationen som uppstått på grund av fortsatt höga levnadsomkostnader. Tilläggsbidragets storlek motsvarar 40 procent av det preliminära bostadsbidraget för samma månad.

Föräldraförsäkring

Den högsta nivån för föräldrapenning höjs med 102 kronor per dag, och landar på 1218 kr per dag under 2024.

Arbete, inkomst och pension

Sänkt skatt på arbetsinkomster och pension

Det ordinarie jobbskatteavdraget förstärks vilket innebär runt 200 kronor mer i plånboken varje månad om du tjänar 35 000 kronor i månaden. Samtidigt införs en indexering vid beräkningen av jobbskatteavdraget för äldre. Åldersgränsen för att ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 till 66 år.

Skatten för pensionärer sänks genom att det förhöjda grundavdraget för personer som vid årets ingång har fyllt 66 år förstärks vilket innebär en skattesänkning med ca 100 kronor per månad.

Förutom dessa skattesänkningar kommer de nuvarande jobbskatteavdragen och grundavdragen att räknas upp på grund av inflationen. Totalt blir det cirka 400 kronor mer i månaden för den med en lön på 35 000 kronor.

Sänkt/höjd kommunalskatt

Inför det nya året har två regioner (Stockholm 30 öre och Örebro län 75 öre ) och 13 kommuner (Järfälla 25 öre, Ekerö 27 öre, Salem 25 öre, Stockholm 24 öre, Håbo 50 öre, Söderköping 80 öre, Torsås 50 öre, Osby 55 öre, Skara 40 öre, Hylte 1 krona, Laholm 82 öre, Kil 48 öre, Forshaga 48 öre) valt att höja skatten samtidigt som 10 kommuner sänker den. Vilket innebär en förändrad kommunal skattesats som antingen kan motverka eller förstärka effekten av jobbskatteavdraget och förhöjda grundavdraget.

Garantipension

Garantipensionen höjs med runt 972 kronor per månad före skatt till följd av höjt prisbasbelopp för 2024. Vilket innebär 11 604 kr i månaden före skatt.

Sjukpenningen höjs

Sjukpenninggrundande inkomsten höjs och den högsta sjukpenningnivån höjs med 102 kronor per dag, vilket innebär en högsta nivå på 1 218 kronor per dag och högsta ersättning på 36 540 kronor i månaden.

Pausad uppräkning av skiktgränsen för statlig inkomstskatt

Vid bestämmandet av skiktgränsen för uttag av statlig inkomstskatt på beskattningsbara förvärvsinkomster för beskattningsåret 2024 görs inte någon uppräkning. Skiktgränsen för beskattningsåret uppgår därmed till 598 500 kronor. Detta innebär att fler kommer betala statlig inkomstskatt och att de som redan idag betalar statlig inkomstskatt kommer betala det på en större andel av inkomsten. Personer som inte fyllt 66 den 31 december 2023 med fastställd förvärvsinkomst över 683 000 kronor får en ökad årlig skatt med 13 500 kronor 2024 till följd av förslaget.

Lön och ersättning för etableringsjobb ska följa löneutvecklingen

Lön och statlig ersättning för etableringsjobb kommer att följa löneutvecklingen genom årlig uppräkning i takt med inkomstbasbeloppet i socialförsäkringsbalken. Samtidigt höjs den högsta åldern för att få ersättning till 66 år.

Studier

Höjt studiemedel

Studiemedlen höjs med drygt 1100 kronor per fyra veckors period och landar på 13 156 kr.

Höjt fribelopp

Fribeloppet höjs vid 20 veckors studier under ett halvår till 110 995 kronor, vilket innebär att man som mest får ha 18 500 kronor i inkomster i månaden innan studiemedlet reduceras.

Det högre studiebidraget avvecklas för studerande som läser vidare efter introduktionsprogram i gymnasieskolan

Studiebidrag kan lämnas på två olika bidragsnivåer, en generell och en högre nivå. Sedan 2018 får det högre bidraget lämnas till studerande i åldern 20–24 år som har studerat på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan och som därefter utan avbrott fortsätter sina studier. Det högre bidraget avvecklas 2024 för studerande som läser vidare efter ett introduktionsprogram.

Sparande

Höjd skatt på ISK

Skatten på ISK höjs till 1,086% för 2024 vilket därmed också blir den högsta skattenivån sedan ISK infördes. För den med 100 000 kronor på sitt konto blir skatten hela 1 086 kronor för 2024 i jämförelse med 882 kronor 2023. För att det ska löna sig att ha ett ISK-konto med aktier eller fonder måste man ha en årsavkastning på sparkapitalet som är högre än statslåneräntan plus en procentenhet. Vilket innebär att avkastningen under 2024 måste vara högre än 3,62 procent på ISK-konto.

Punktskatter

Sänkt skatt på bensin och diesel

Energiskatten på bensin sänks med 1 krona och 31 öre per liter jämfört med den nivå som skulle ha gällt från 2024 med gällande indexeringsregler. Detta innebär att istället för att energi- och koldioxidskatten på bensin skulle uppgått till totalt 7,02 kronor under 2024, sänks skatten från denna nivå med 1,31 kronor. Detta innebär att istället för en höjning av skatten till följd av årlig indexering kommer istället den totala skatten blir 75 öre lägre (inklusive moms) jämfört med 2023 års nivå.

Energiskatten på diesel sänks 2024 ner mot EU:s minimiskattenivå. Det innebär en sänkning på ungefär 43 öre per liter (inklusive mervärdesskatt) jämfört med nivån som skulle ha gällt 2024 enligt nuvarande regelverk. Detta räcker inte för att kompensera bort indexeringen av skatten och innebär en höjning med 15 öre per liter inklusive moms, jämfört med 2023 års nivå.

Till detta sänks kraven på inblandning av biobränslen i diesel, den så kallade reduktionsplikten. Regeringen gör bedömningen att det kan göra dieseln upp till 5,50 kronor billigare per liter under 2024, jämfört med om reduktionsplikten skulle varit oförändrad.

Höjd skatt på alkohol, tobak och vissa nikotinhaltiga produkter

Skatten på öl, vin, andra jästa drycker höjs med cirka 8 procent och skatten på sprit höjs med cirka 1 procent 2024.

Skatten på cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, snus, tuggtobak och övrig tobak höjs med cirka 1 procent. Det samma gäller skatten på e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter.  

Tobaksskatten på snus kommer mot slutet av året att sänkas med 20 procent, vilket kan göra en dosa tre kronor billigare.

Plastpåseskatten slopas

Plastpåseskatten minskar till 50 öre styck och tunna påsar får en skatt på bara 5 öre. Mot slutet av

Företagare

Sänkta stödnivåer för nystartsjobb

Stödet till arbetsgivare för att anställa personer genom nystartsjobb sänks och återgår till de stödnivåer som gällde innan den tillfälliga höjningen som genomfördes 2022. Det innebär att från 1 januari 2024 är ersättningsnivån för nystartsjobb: 1, 2 och 2,5 gånger arbetsgivaravgiften (i procent: 24, 48 och 60 procent av lönekostnaden). Ersättningen beräknas på den del av månadslönen (bruttolön, inklusive sjuklön och semesterlön) som är upp till 20 000 kronor vid heltidsarbete.

Stödet till yrkesintroduktionsanställningar avskaffas

Stödet till arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning för vissa ungdomar, långtidsarbetslösa personer och nyanlända invandrare avskaffas den 1 januari 2024.

Konsumenträtt

Stärkt rättsskydd för konsumenter genom ny lag om grupptalan

Nu får godkända organisationer väcka talan för en grupp konsumenters räkning mot en näringsidkare som bryter mot det konsumentskyddande regelverket. För att godkännas måste organisationen uppfylla en rad krav, bl.a. får den inte vara vinstdrivande. En grupptalan kan exempelvis handla om att konsumenter som drabbats av ekonomisk skada går samman och kräver skadestånd.

Bostad

Stärkt skydd på bostadsrättsmarknaden

Från och med 1 januari 2024 ska en bostadsrättsförening i den ekonomiska plan som krävs för att få upplåta bostadsrätter, ingå en teknisk underhållsplan som visar fastighetens underhålls- och återinvesteringsbehov under de kommande 50 åren.

Dessutom ska intygsgivarnas oberoende stärkas genom att en förenings val av intygsgivare ska godkännas av Boverket. Därutöver införs ett krav på att intygsgivare ska ha en ansvarsförsäkring för den skada som kan drabba en bostadsrättsförening eller en bostadsrättshavare p.g.a. vårdslös intygsgivning.