1. Privatbloggen
  2. Så gör du om du blivit utsatt för bedrägeri

Så gör du om du blivit utsatt för bedrägeri

Vår sparekonom går igenom vad du ska göra om du utsatts för bedrägeri

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2023-06-12

Om någon har tagit ut pengar med ditt kort, betalat med ditt kort eller gjort överföringar från ditt konto utan tillåtelse kan det innebära att en obehörig transaktion har gjorts. Synen på vad en obehörig transaktion har varierar lite mellan olika parter. Allmänna reklamationsnämnden har ansett att transaktioner som kontohavaren själv har godkänt med t.ex. mobilt BankID eller bankdosa är inte obehöriga. Detta gäller även om kontohavaren har lurats att godkänna transaktionen.

Det har inte heller spelat någon roll om kontohavaren har en felaktig uppfattning om vad en transaktion innebär, eller vad hen över huvud taget gör när hen använder sitt betalningsinstrument.

Konsumentombudsmannen (KO) däremot har ansett att även transaktioner där konsumenten luras att genomföra samtliga moment själv, till exempel via swish, är att betrakta som en obehörig transaktion.

Det oklara rättsläget har lett till att bankkunder som blivit utsatta för bedrägeri har fått stå för hela notan själv. Det vill säga de har inte blivit ersatta av banken för de pengar som försvunnit från deras konton.

Klandervärt agerande eller oaktsamhet

Om du till exempel inte skyddat din kod, lämnat ut din kod till någon okänd eller lämnat ditt kort obevakat kan du bli betalningsskyldig för hela eller delar av den obehöriga transaktionen.

Enligt en dom från Högsta domstolen (Högsta domstolens avgörande 2022-06-21 mål nr T 4623-2) är det endast i det fall som du var medveten om och insåg att det fanns en risk för en obehörig transaktion, men att du trots det lämnade ut dina uppgifter, som du ska stå för hela transaktionen själv.

Det kan vara att du har agerat i samförstånd med bedragaren och haft för avsikt att försöka lura banken att transaktionerna är obehöriga eller agerat på uppmaning av bedragaren trots att du varit medveten om risken. Då ses ditt agerande som särskilt klandervärt eftersom du varit medveten om att obehöriga transaktioner kommer att ske.  I domen står det också att det är banken som har bevisbördan för att du agerat på ett sätt som gör att du får stå för en del av eller hela förlusten.

Har du däremot agerat omedvetet oaktsamt det vill säga inte varit medveten om risken för obehöriga transaktioner ses ditt agerande inte som särskilt klandervärt, men det kan vara grovt oaktsamt. I det fallet blir konsumentens ansvar begränsat till 12 000 kronor.

Vad ska du göra?

Så fort du upptäcker att du drabbats av en obehörig transaktion ska du ringa banken och få dina konton spärrade. Tala om för banken att du vill reklamera transaktionen, det vill säga berätta att det inte är du som fört över pengar från dina konton. Konsumentverket har tagit fram brevmallar som du kan använda när du ska kontakta banken.

Kontakta även polisen och polisanmäl händelsen.

Tänk på! Ring inte telefonnummer bedragaren ringde från, även om det står att personen ringt från din bank. Leta istället upp bankens telefonnummer eller det spärrnummer som är bemannat dygnet runt.

Det finns en möjlighet till omprövning

Den nya domen har nu även öppnat upp en möjlighet för dig som tidigare blivit utsatt för en obehörig transaktion och blivit nekad ersättning av din bank. Du kan höra av dig till banken på nytt och hänvisa till det nya avgörandet från Högsta domstolen. Till din hjälp av Konsumentverket tagit fram två olika brevmallar som vi länkar till nedan: