1. Privatbloggen
  2. Lendos sparekonom om: Vårändringsbudgeten 2023

Lendos sparekonom om: Vårändringsbudgeten 2023

Lendos sparekonom Sharon går igenom vårändringsbudgeten

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2023-04-17

En återhållsam vårändringsbudget som stödjer målet att sänka inflationen. Totalt föreslår regeringen åtgärder för 4 miljarder kronor för 2023, i jämförelse med i fjol (30 miljarder) blir det en bråkdel av pengarna. Finansminister Elisabeth Svantesson återkom i sin presentation till vikten av att hålla ner inflationen, som bedöms landa på 8,8 procent i år (KPI) samtidigt som arbetslösheten bedöms öka det kommande två åren och toppa nästa år på 8,3 procent.

De direkta satsningarna som stärker enskilda hushåll är få. Endast de hushåll med bostadsbidrag kan se lite mer pengar i plånboken då det tillfälliga bostadsbidraget förlängs och förstärks med som mest 750 kronor i månaden. Läser man vårändringsbudgeten lite mer noga kan man även se ökat anslag för gasprisstöd vilket kan tyda på att mer pengar kan komma att delas ut under året.

Finansministern framhöll också att det finns planer, så fort det ekonomiska läget tillåter, att sänka skatten på inkomst av arbete. Det är dock inget som finns med i vårändringsbudgeten i år.

Detta påverkar plånboken:

Det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer och unga upp till 29 år med bostadsbidrag förlängs t.o.m. den 31 december 2023. I promemorian föreslås även att tilläggsbidraget höjs fr.o.m. den 1 juli 2023 vilket innebär att tilläggsbidraget höjs från 25 procent av det preliminära bostadsbidraget till 40 procent.

I kronor innebär det att tilläggsbidragets maximala belopp blir 2 100 kronor per månad jämfört med nuvarande 1 325 kronor. Bostadsbidraget, liksom tilläggsbidraget, når cirka 111 000 barnfamiljer varje månad.

Konkurrensverket får 10 miljoner kronor i vårbudgeten för att kunna bedriva en effektiv konkurrenstillsyn. Dessutom ska myndigheten analysera konkurrenssituationen och pris- och kostnadsutvecklingen inom vissa branscher. Förhoppningsvis ska det leda till att prisutvecklingen bromsas in och att kostnaderna för nödvändiga inköp bromsas in.

Plastpåseskatten ska slopas vid årsskiftet – 1 januari 2024. Den omdebatterade plastpåseskatten föreslås nu slopas eller sänkas. Men besked om hur utfallet blir kommer när förslaget bearbetats i riksdagen.

Gasprisstödet förlängs till att omfatta höga gaspriser även under tid efter perioden oktober 2021 – september 2022. Anslaget ökas med 15 000 000 kronor och ändamålet ändras på så sätt att anslaget får användas för kompensation till följd av höga gaspriser hos hushåll.

Detta öppnar upp för att ytterligare stöd kan betalas ut under året även något sådant konkret förslag inte lagts fram ännu.

Övriga förslag:

50 miljoner extra till Arbetsförmedlingen för att kunna möta förväntad ökad varsel och arbetslöshet 2023 och 2024.

100 miljoner extra för att kommunerna ska kunna erbjuda kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för personer med skydd av det så kallade massflyktsdirektivet. Målgruppen är de som har flytt från kriget i Ukraina.

400 miljoner kronor tillförs för att förstärka regionalt yrkesvux inom kommunal vuxenutbildning (komvux). Utöver det tillförs 70 miljoner kronor yrkeshögskolan samt att 249 miljoner kronor kommer avsättas för studiestöd. Studiestödet kommer inte höjas utan tanken är att kostnaderna kommer att öka pga att fler studerar.

27,5 miljoner kronor för ökat stöd till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Pengarna ska satsas på förstärkt stöd och kompetensutveckling för specialpedagogiska insatser.

660 miljoner kronor i extra anslag går till fortsatt tillväxt av det militära försvaret och förbereda inför medlemskap i Nato.

50 miljoner kronor går till Säkerhetspolisen för att möta hot mot den inre säkerheten. För att Kriminalvården ska kunna ta hand om ökat antal frihetsberövade ökas deras anslag med 300 miljoner kronor.

Spelinspektionen får 2,4 miljoner extra för att kunna hantera både en stor tillströmning av tillståndsansökningar och viktiga tillsynsuppgifter. Syftet är att bekämpa kriminell verksamhet och skydda utsatta grupper. Genom att utestänga olicensierat spel ska organiserad brottslighet motverkas och konsumentskyddet stärkas.

112 miljoner kronor avsätts för att stärka kvaliteten, frigöra platser och skapa nya platser för barn och unga inom den sociala barn- och ungdomsvården.