1. Privatbloggen
  2. Vad är Lendos trygghetsförsäkring?

Vad är Lendos trygghetsförsäkring?

Lendos sparekonom Sharon Lavie om försäkringen som kan ge dig extra trygghet.

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-07-09

De senaste två åren har varit ekonomiskt påfrestande för många hushåll. Inflationen har drivit upp priset på allt från mat till hyra och dessutom har vi periodvis sett extremt höga elpriser och bränslepriser. Har man lån, oavsett om det är privatlån eller bostadslån, har kostnaderna för räntor stigit markant.

Att i ett sådant läge drabbas av arbetslöshet eller sjukdom kan göra det i praktiken omöjligt att klara av sina månatliga utgifter. En trygghetsförsäkring kan ge dig en ekonomisk trygghet om du skulle bli drabbad av oförutsedda händelser. Här är allt du behöver veta innan du tar beslutet att skaffa dig en trygghetsförsäkring. 

Vad är en trygghetsförsäkring?

En trygghetsförsäkring täcker en rad olika situationer, inklusive arbetsoförmåga, arbetslöshet och vissa diagnoser. Detta ger dig ett brett skyddsnät för att hantera livets oväntade utmaningar. 

Vad krävs för att teckna trygghetsförsäkringen?

För att kunna teckna en Lendos trygghetsförsäkring måste du uppfylla vissa krav, såsom att:

  • vara folkbokförd och bosatt i Sverige

  • fyllt 18 år, men inte 65 år

  • vara inskriven i och berättigad till ersättning från Försäkringskassan

  • vara tillsvidareanställd eller företagare

  • inte tar ut pension 

  • vid försäkringens beviljande är fullt arbetsför.

Försäkringen börjar gälla direkt vid tecknandet, under förutsättning att premien är betald i tid.  

När kan jag utnyttja trygghetsförsäkringen? 

Trygghetsförsäkringen går att utnyttja under olika omständigheter:

1. Arbetsoförmåga: Om du blir oförmögen att arbeta till minst 50 % på grund av olycksfall, sjukdom eller vård av närstående, kan du få ersättning. Ersättningen beror på graden av din nedsatta arbetsförmåga och kan pågå i upp till 12 månader. 

2. Arbetslöshet: Om du blir helt arbetslös efter att ha blivit uppsagd av din arbetsgivare på grund av arbetsbrist, kan du också få ersättning. Denna ersättning pågår också upp till 12 månader. Försäkringsmomentet arbetslöshet gäller för dig som är tillsvidareanställd. 

3. Vissa diagnoser: Om du diagnostiseras med en allvarlig sjukdom som täcks av försäkringen, kan du få en engångsersättning på 25 000 kronor.  

Hur mycket ersättning kan jag få av trygghetsförsäkringen?

Ersättningsbeloppet för arbetslöshet och arbetsoförmåga beror på den månatliga försäkringssumman (försäkringsbeloppet) som du väljer när du tecknar försäkringen. Du kan välja ett försäkringsbelopp på upp till 10 000 kronor, men det är viktigt att veta att den inte får överstiga 60 % av din bruttolön. Vid arbetsoförmåga beräknas ersättningens storlek utifrån graden av nedsatt arbetsförmåga. Som längst kan du få ersättning i 12 månader för arbetsoförmåga och arbetslöshet.

När du väljer en försäkringssumma är det viktigt att du utgår ifrån din situation. Summan ska hjälpa dig att täcka dina fasta utgifter under den tid du är oförmögen att arbeta eller är arbetslös. På så sätt kan du säkerställa att du får den ekonomiska hjälp du behöver, när du behöver det mest.

En annan fördel är att Lendo Trygghetsförsäkring inte har någon självrisk, vilket innebär att du inte behöver betala något när du ansöker om ersättning. 

Hur snabbt kan jag utnyttja försäkringen?

Villkorsbegränsningar är viktiga att förstå för att ha en klar bild av när och hur försäkringen kan användas och för att för att undvika missförstånd eller överraskningar vid behov av ersättning. Det här behöver du veta:

1. Kvalificeringsperiod: Detta är den tidsperiod som måste passeras efter tecknandet av försäkringen innan den kan utnyttjas för olika händelser. För arbetslöshet är kvalificeringsperioden 120 dagar från tecknandet av försäkringen, medan vid  arbetsoförmåga och vissa diagnoser är det 30 dagar. Under denna period kan du inte få ersättning för händelser som inträffar.

2. Karenstid: Är den period av arbetslöshet eller arbetsoförmåga som måste passera innan du kan få ersättning. För arbetsoförmåga och arbetslöshet är karenstiden 30 dagar, vilket innebär att du måste vara utan arbete eller arbetsförmåga i minst 30 dagar innan du är berättigad till ersättning. För försäkringsmomentet vissa diagnoser finns ingen karenstid.  

Vad täcker försäkringen inte?

Det finns undantag från försäkringen som innebär situationer där försäkringen inte ersätter arbetsoförmåga, arbetslöshet, och vissa diagnoser. Till exempel täcker försäkringen inte sjukdomar eller olycksfall som inträffat eller som du behandlats för inom 12 månader före försäkringens tecknande, eller arbetslöshet på grund av deltidsarbetslöshet, säsongsmässig arbetslöshet eller strejk.

Det generella rådet är att noggrant läsa igenom och förstå försäkringsvillkoren för att vara medveten om vilka situationer som täcks och vilka som inte gör det. Det är viktigt att vara medveten om undantagen innan man tecknar försäkringen och att överväga om försäkringen passar ens specifika behov och omständigheter. Om det finns osäkerhet eller frågor är det bäst att kontakta kundservice för ytterligare information eller förtydligande. Att vara väl informerad om försäkringens undantag kan hjälpa till att undvika eventuella missuppfattningar vid behov av ersättning.

Vart vänder jag mig om jag vill ansöka om ersättning?

Skulle du behöva utnyttja din försäkring är det viktigt att du anmäler det så fort som möjligt. Här finner du mer information www.lendo.se/trygghetsforsakring

Anmälan skickas till: Gjensidige Försäkring Skadeavdelningen Box 4430 203 15 Malmö

Eller via e-post till: specialskador@gjensidige.se

För frågor som inte berör en skada, kontakta Lendos kundtjänst på 0771-131310.

Kan jag säga upp trygghetsförsäkringen?

Om du vill säga upp försäkringen kan du göra det när som helst med omedelbar verkan. Försäkringen upphör då att gälla vid nästa månadsskifte efter uppsägningen.

Sammanfattning

En trygghetsförsäkring kan öka din ekonomiska stabilitet genom livets upp- och nedgångar. En trygghetsförsäkring är ett ekonomiskt säkerhetsnät, som ger dig och din familj extra skydd och trygghet i händelse av oväntade händelser eller svåra livsomständigheter. Det kan ge dig och din familj möjlighet att klara av de fasta kostnaderna under perioder av inkomstbortfall. Det kan hjälpa dig att täcka dina fasta utgifter, såsom hyra eller lån, men också ökade utgifter vid sjukdom så som medicinska kostnader eller rehabilitering. 

Kom ihåg att det är viktigt att noga utvärdera dina behov och förstå villkoren för försäkringen innan du tecknar en försäkring för att säkerställa att den passar dina specifika omständigheter och behov.