1. Privatbloggen
  2. Vårbudget 2024

Vårbudget 2024

Lendos sparekonom Sharon Lavie om vårbudgeten som presenterades i dag.

Sharon Lavie, sparekonom Lendo. Grön blus

2024-04-15

Hade hushållen hoppats på reformer som stärker plånboken så får de dessvärre se sig själv som förlorare i denna vårbudget. Detta trots att Elisabeth Svantesson i sin presentation av vårbudgeten menade att agendan är att stärka hushållens ekonomi, återuppta arbetslinjen och öka den låga tillväxten. Men de konkreta nya reformerna uteblev. 

Svantesson lämnade dock en dörr öppen för hösten när hon sa att den sjunkande inflationen som närmar sig målet ger utrymme till mer normal reformpolitik. Men vi får alltså vänta.

Vårbudgeten är återhållsam och de faktiska reformerna som stärker hushållens ekonomi är få. Barnfamiljer får behålla det tillfälligt förhöjda bostadsbidraget året ut. Detta i sig är betydelsefullt för barnfamiljer med svag ekonomi, men når knappast alla. De barnfamiljer som kämpar med höga bostadskostnader på grund av av höjda bolåneräntor och som inte är berättigade bostadsbidrag får i stället avvakta Riksbankens beslut.

Här kvarstår riskfaktorer som skulle kunna rubba på vågskålen igen, exempelvis potentiella utbudsstörningar med anledningar av konflikter i omvärlden och den amerikanska ekonomin som går lite starkare än väntat. Detta kan alltså höja inflationen igen och fördröja den efterlängtade räntesänkningen. 

Satsningarna på arbetsmarknaden var även de få, i ett läge där regeringen själv räknar med ökad arbetslöshet. Det handlar främst om 6 miljarder för att stärka regionerna för att minska risken för uppsägningar av vårdpersonal men även skolan fick en peng. Pengarna till skolväsendet kan dock användas fritt och kan därför gå till allt från mer personal till fler skolböcker. Dessutom är ambitionen att ge 15 000 ungdomar sommarjobb. Den privata sektorn får klara sig själv ett tag till. 

Nedan kommer förslagen i vårbudgeten 2024:

Förslag om ytterligare förlängning av det tillfälliga tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag

Stödet till barnfamiljer som påverkas av hög inflation och lågkonjunktur förlängs. Det tilläggsbidrag som tidigare höjdes till 40 procent av det preliminära bostadsbidraget, vilket innebär en ökning av det maximala beloppet till 2 100 kronor per månad, föreslås nu förlängas till och med den 31 december 2024. Detta är avsett att stötta barnfamiljer med små marginaler, särskilt de med låga inkomster och ensamstående kvinnor med barn, som har drabbats av ökade utgifter och levnadskostnader. Trots nedgången i inflationen kvarstår höga kostnadsökningar, vilket försvårar situationen för dessa hushåll. Genom att förlänga tilläggsbidraget vill regeringen minska den ekonomiska pressen på dessa familjer. Beräkningar visar att detta stöd når ungefär 103 000 barnfamiljer varje månad och att kostnaden för förlängningen under sexmånadersperioden uppskattas till 650 miljoner kronor. 

15 000 Sommarjobb och fler yrkesutbildningsplatser

Hög inflation och lågkonjunktur har lett till ökad arbetslöshet, särskilt bland ungdomar. För att stödja ungdomar från områden med hög arbetslöshet föreslår regeringen att Arbetsförmedlingen tilldelas medel för att skapa upp till 15 000 sommarjobb i dessa kommuner. Detta syftar till att minska utanförskap och ge ungdomar värdefulla arbetslivserfarenheter och kontaktnät.

För att möta den förändrade arbetsmarknaden föreslår regeringen också att mer resurser ska satsas på yrkesutbildning för vuxna. Detta inkluderar en ökning av antalet platser inom den regionala yrkesinriktade utbildningen på gymnasial nivå, vilket förväntas skapa 2 000 fler platser för 2024. Målet är att matcha den ökade efterfrågan på yrkesutbildad arbetskraft inom branscher som exempelvis industriteknik, elektriker och undersköterskor. 

Brottsbekämpning och ökad trygghet

- en förstärkning på över en kvarts miljard kronor till myndigheter som på olika sätt arbetar med att strypa den kriminella ekonomin. Det handlar om myndigheter med ansvar för att ta in skatt, tull och obetalda skulder, regelefterlevnad på arbetsmarknaden, besluta om ersättningar och bidrag från välfärdssystemen, studiemedel och tillstånd inom vård och omsorg. Resurser tillförs för att öka säkerheten men också för att förhindra bidragsfusk, distansutmätningar och kontroller.

Medel ges också till Bris nationella stödlinje, Sveriges domstolar, kriminalvården, Statens institutionsstyrelse (SiS) där en stor del av pengarna går till fler platser för ungdomar som är dömda enligt om verkställighet av sluten ungdomsvård (så kallade LSU-platser). 

Försvar och beredskap - Ett tillskott på sammantaget 300 miljoner kronor till att förstärka den militära förmågan. Sammantaget uppgår Sveriges försvarsanslag nu till över två procent av BNP enligt Natos definition. Dessutom avsätts 385 miljoner kronor till satsningar på civilt försvar och cybersäkerhet.

Sjukvården - Det ekonomiska stödet till sjukvården ökas för att förhindra uppsägningar av personal och för att motverka negativa effekter på patienter till följd av regionernas ekonomiska problem. Samtidigt genomförs åtgärder för att effektivisera vården och prioritera patientnära verksamhet. 

Regeringen tillför 500 miljoner kronor till skolväsendet

Regeringen föreslår att skolväsendet förstärks med 500 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2024 på grund av den höga inflationen som har ökat kostnaderna för kommunerna. Pengarna ska gå till att säkerställa kvaliteten i undervisningen och minska risken för negativa effekter på elevernas utbildning. Exempelvis skulle 500 miljoner kunna täcka kostnaden för omkring 1 miljon läroböcker eller lönekostnaderna för cirka 1 320 lärartjänster under ett halvår.

Ukrainares livsvillkor i Sverige ska förbättras

Regeringen vill förbättra levnadsvillkoren för personer från Ukraina som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. För detta föreslår regeringen anslagsökningar med 137,6 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för 2024. 

Skötsel av värdefulla naturmiljöer och arter i kulturlandskapet

Regeringen planerar att investera ytterligare 30 miljoner kronor under 2024 för att bevara värdefulla naturmiljöer och arter i kulturlandskapet. Denna satsning syftar till att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald genom att förhindra igenväxning av kulturlandskapet, vilket hotar svenska växt- och djurarter. Pengarna ska användas för skötsel av bland annat ängsmarker och hagmarker, med fokus på naturreservat och åtgärdsprogram för hotade arter. Genom att stärka detta arbete vill regeringen bidra till att upprätthålla Sveriges höga ambitioner inom naturvård och biologisk mångfald samt säkerställa en ekologiskt balanserad värld för kommande generationer. 

300 miljoner kronor till Swedfund för investeringar i Ukraina Regeringen vill stödja Ukrainas återuppbyggnad genom att öka investeringarna i landet. Därför föreslår de att Swedfund en organisation med erfarenhet av att investera i svåra situationer och bedöma risker, ska få ett tillskott på 300 miljoner kronor för detta ändamål. Genom detta vill regeringen främja ett starkt och hållbart näringsliv i Ukraina, samtidigt som de bidrar till landets motståndskraft och utveckling. 

Miljardsatsning på flyget

-1 miljard 35 miljoner kronor för att i möjligaste mån undvika de kraftiga avgiftshöjningar för flygbolagen inom det så kallade GAS-systemet som annars hade behövts.

 Myndighetsövergripande satsning för att attrahera och behålla internationell kompetens - 25 miljoner kronor tillförs under 2024 för att stärka samordningen av ett tiotal myndigheters arbete kopplat till att attrahera och behålla internationell kompetens.

 Regeringen satsar på unga som varken arbetar eller studerar

4 miljoner kronor föreslås tillföras Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, under 2024 för att säkerställa finansieringen av myndighetens uppdrag att stödja aktörer som arbetar med unga som varken arbetar eller studerar. MUCF ska även verka för att samordningen mellan relevanta aktörer på nationell nivå förbättras.

Klimatklivet stärks med 100 miljoner kronor för utökat stöd till laddinfrastruktur i hela landet –Bättre förutsättningar behövs för elektrifieringen av transportsektorn i hela landet, så att den ställer om och slutar använda fossila bränslen. För att påskynda klimatomställningen förstärker regeringen därför Klimatklivet med 100 miljoner kronor