Ring

lendo logo
  1. Företagsbloggen
  2. Kommande året avgörande för många företag

Kommande året avgörande för många företag

Trots bistra tider upplever de flesta småföretag god lönsamhet.

småföretag förberedda för svåra tider - företagsbloggen

2023-01-23

Nio av tio skulle klara en period med halverade intäkter, visar en ny undersökning. – Det kommande året kan bli utmanande och kanske avgörande för många företag, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom hos Swedbank. 

Efter att konkurserna varit rekordlåga under 2021 blev 2022 något av ett krisår för en del småföretag. Under den andra halvan av 2022 var konkursnivån den högsta på ute år, enligt UC. Även antalet nystartade företag minskade kraftigt. Värst drabbade är restauranger där konkurserna i december ökade med 29 procent. 

- Handeln är liksom hotell- och restaurang en konsumentnära och konjunkturkänslig bransch, säger Johanna Blomé ekonom hos UC.

En ny undersökning från Swedbank visar att de flesta småföretagarna trots allt är väl rustade för de tuffare tiderna. 

– Trots några tuffa år med kostnadsökningar upplever många småföretag att de har en bra lönsamhet. Få har likviditetsproblem och de flesta uppger att de skulle klara en tid av lägre intäkter, säger Jörgen Kennemar, företagarekonom på Swedbank. 

Åtta av tio företagare upplever att lönsamheten är så pass bra att den täcker företagets kostnader inklusive företagarens lön samt möjligheter att spara till framtida investeringar. Endast tio procent av företagen har haft likviditetsproblem det senaste halvåret. 

Men för vissa är det tuffare, en femtedel av företagarna uppger att verksamheten går med förlust eller att lönsamheten i företaget är otillräcklig för att kunna ta ut en lön. En av fem företagare skulle också gå ned i lön eller avstå helt från att ta ut lön från bolaget för att klara ett intäktsbortfall. Detta är vanligast bland de minsta företagen och jordbruksföretag.

Nio av tio företag uppger att de skulle klara halverade intäkter under tre månader utan att behöva gå i konkurs, främst tack vare ett uppbyggt sparkapital som två av tre företag har gjort. 

2023 innebär än större utmaningar

Närmaste året blir tufft för många, 2023 blir svårare för företagen när tillväxten både i Sverige och internationellt väntas bli betydligt svagare, med risk för lägre lönsamhet och ökade likviditetsproblem. 

– Att se över verksamheten och vidta åtgärder för att behålla lönsamheten och stärka konkurrenskraften kommer vara viktigt för företagets framtida utveckling men också för den enskilde företagarens privatekonomi, säger Jörgen Kennemar.

Enligt Swedbanks undersökning har mer än hälften (53 procent) av företagen redan vidtagit åtgärder för att stå bättre rustade. Av dessa uppger två av tre att de ser över kostnader, men relativt få har helt eller delvis ställt om verksamheten genom att till exempel minska antal anställda eller förändra produktionen.

Den andra hälften (47 procent) har inte gjort några särskilda åtgärder för att klara sig om konjunkturen viker. Sju av tio företag planerar inte heller några neddragningar det närmaste halvåret.

– En förklaring kan vara att småföretagen redan byggt upp en ordentlig buffert eller genomfört förändringar. Men det kan också vara en varningsklocka att företagen inte tagit höjd för de utmaningar man står inför det närmaste året, säger Jörgen Kennemar. 

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag