1. Privatbloggen
 2. Deklaration 2024 - Avdragen som du inte får missa

Deklaration 2024 - Avdragen som du inte får missa

Sharon Lavie: Missa inte avdragen i årets deklaration.

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-03-05

Nu när det snart är dags att deklarera för år 2023 finns det flera avdrag att se över. Mycket pengar finns att hämta från att milersättningen höjts. För att nå upp till grundkravet på 11 000 kr krävdes att du året innan körde nästan 600 mil per år med din bil, nu krävs att du kör minst 440 mil, eftersom milersättningen höjts till 25 kr milen. 

Ränteavdraget blir också stort för många. För varje miljon i lån fick man förut tillbaka 4500 kr (baserat på en ränta på 1,5%). Nu får man tillbaka 12 000 kr (baserad på genomsnittlig ränta på 4%). 

 • Har man ett lån på 3 miljoner blir det 34 200 kr tillbaka på skatten.

 • Har man ett lån på 5 miljoner blir det 51 000 kr tillbaka på skatten.

 • Har man ett lån på 7 miljoner blir det 67 800 kr tillbaka på skatten.

Grundavdraget

Grundavdraget, baseras på din inkomst, sker automatiskt i din deklaration. För att vara berättigad till ett helt grundavdrag måste du ha bott hela inkomståret i Sverige eller ska 90 procent eller mer av dina förvärvsinkomster (till exempel lön och pension) för det aktuella inkomståret deklareras i Sverige. För varje månad du bott utomlands reduceras avdraget med en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp.

Bostad

Arbetsrum – Sedan pandemin är det många som har fortsatt att jobba hemifrån några dagar i veckan. Dessvärre är det bara ett fåtal som får göra ett avdrag för detta. Kraven för att göra avdrag för arbetsrum i hemmet är höga. Exempelvis ska rummet vara avskilt från själva bostaden och ska inte gå att nå från övriga bostadsutrymmen och inte heller i övrigt kunna anses ingå i bostaden. Dessutom ska det vara inrett på ett sätt så att det inte kan användas för bostadsändamål. Därför kan inte ett rum i en egen villa eller lägenhet som är möblerat med vanliga kontorsmöbler anses vara specialinrett, vilket innebär att avdrag inte kommer att godkännas. Skulle arbetsrummet vara godkänt får man göra avdrag med den faktiska merkostnaden, t.ex. ytterligare utgifter för el, uppvärmning och städning. Du får inte göra avdrag för beräknad marknadshyra eller för fastighetskostnader som räntor, värdeminskning etc.

Dator eller mobil som arbetsredskap – Allt fler använder en dator i sitt dagliga arbete, samtidigt som allt fler hushåll har en dator för annan användning såsom utföra bankärenden, läsa epost, läsa nyheter, spela spel osv. För att kunna göra avdrag för inköp av dator ska den vara nödvändig för ditt arbete och arbetsgivaren ska inte tillhandahålla en åt dig.

Du kanske har behov av annan utrustning så som maskiner, instrument eller verktyg för att kunna utföra ditt jobb. Då kan du få göra avdrag för faktisk kostnad för anskaffning och service. Om du anses ha avdragsrätt (oavsett arbetsredskap) fördelas avdraget beroende på hur mycket den ska användas i jobbet respektive privat. Om inköpskostnaden inte är högre än 26 250 kr eller redskapet inte har en beräknad livslängd på över tre år, kan du få göra avdrag med hela avgiften direkt. Om datorns totala inköpskostnad överstiger 26 250 kronor inkomståret 2023 får du avdrag för en årlig värdeminskning utifrån beräknad livslängd. Om beräknad livslängd är fem år får du alltså avdrag med 20 procent av kostnaden per år. 

Tips! – Skulle du ha avdragsrätt för inköp av dator, kan det finnas rätt till avdrag för internetuppkoppling om den är nödvändig för att utföra arbetet, och det helt saknas möjlighet att utföra arbetet hos arbetsgivaren. Avdraget är beroende på omfattningen av uppkopplingen i arbetet, men som mest med 50 procent av kostnaden. 

Uthyrning av bostad 

 Hyr du ut ett rum eller en del av din bostad beskattas dina inkomster med 30 procent, men först får du göra ett avdrag med 40 000 kr samt:

 • För bostads- och hyresrätt: avdrag för den del av föreningsavgiften eller hyran som avser den uthyrda bostadsdelen. Det betyder att om du till exempel hyr ut halva lägenheten i en månad har du rätt att dra av halva avgiften/hyran. 

 • För småhus och ägarlägenhet: Du får göra ett extra avdrag på 20 procent av hela hyresinkomsten

Hyr du ut till din arbetsgivare, närståendes arbetsgivare eller till eget eller närståendes bolag kan du inte göra schablonavdrag med 40 000 kr. Då kan du i stället få ett avdrag för de ökade kostnader som uthyrningen har medfört.  

Tips!

Tänk på att om du hyr ut regelbundet under kortare perioder och olika hyresgäster på ett sätt som liknar hotellverksamhet kan du behöva registrera dig för moms och betala moms.

Ansök om uppskov – Om du sålt din bostad med vinst och köpt en ny bostad, kan det finnas en möjlighet att du kan skjuta upp beskattningen av hela eller delar av vinsten genom att ansöka om uppskov. Taket för uppskovsbelopp återinfördes den 1 juli 2020 och är nu 3 miljoner kronor och gäller försäljningar som skett efter 30 juni 2020.

Tips! 

Räntan på uppskovbeloppet slopades från 1 januari 2021 vilket innebär att det inte längre kostar något att ha ett uppskov. Har man betalat in vinstskatt från en tidigare försäljning av en bostad kan man be Skatteverket om en återbetalning av vinstskatten om detta har skett för inte mer än 6 deklaration sedan. I år (deklarationsåret 2023) kan du begära en omprövning av deklarationerna 2018-2020. Enklast är det att använda Skatteverkets nya e-tjänst, men det går även att skicka in blankett SKV 6891 till det skattekontor som fattat beslutet.

Försäljning av bostad 

Avdrag får göras för försäljningsutgifter som tex styling, annonsering och mäklararvoden, men också ränteskillnads­ersättning för att du bröt ett bundet lån i förtid. Dessutom kan man göra grundavdrag för reparationer, om-och nybyggnader samt för förbättringar som medfört att byggnaden är i bättre skick vid försäljningen jämfört med vid köpet av bostaden (se komplett beskrivning på Skatteverket.se) 22 % vinsten ska beskattas. Har du sålt med förlust får du göra avdrag med 50 procent av förlusten. Du får skattereduktion med 30 procent av det avdragsgilla beloppet.

Exempel: Har du sålt bostaden med 100 000 kronor i förlust får du göra avdrag med 50 000 kronor. Du får skattereduktion med 30 procent av det avdragsgilla beloppet 50 000 kronor - alltså 15 000 kronor.

Installation av grön teknik –  Om du har installerat grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det fungerar på liknande sätt som med rot- och rutavdrag, men är en egen skattereduktion. Den skattereduktion som du har fått godkänd under 2023 finns förifylld på din deklaration i år. Om du kan ta del av avdraget och hur mycket beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort. En del skatt kan du inte kvitta skattereduktionen mot, som exempelvis begravningsavgiften och allmänna pensionsavgiften. Räcker inte din inbetalda skatt kan du bli återbetalningsskyldig. Ett alternativ kan då vara att omfördela mellan dig och maken/makan eller sambon. Omfördelar du avdraget får de istället en skatteminskning. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år och gäller för:

 • Installation av nätanslutet solcellssystem - Skattereduktion ges med 20 procent av kostnaden för arbete och material. NYTT!

 • Installation av system för lagring av egenproducerad elenergi - Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

 • Installation av laddningspunkt till elfordon - Skattereduktion ges med 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Tips! Om du själv köper in material från någon annan än det företag som utför installationen av grön teknik kan skattereduktion enbart medges för installationsarbetet. 

Rot och Rutavdrag – De rotavdrag och rutavdrag som du har fått godkända under 2023 finns förifyllda på din deklaration i år. Från och med 2021 kan du få rotavdrag och rutavdrag med upp till 75 000 kronor per år, av vilken rotavdraget kan maximalt utnyttjas upp till 50 000 kronor.  För Rot får du dra av 30 procent av arbetskostnaden och för Rut, 50 procent av arbetskostnaden. I likhet med skattereduktion för installation av grön teknik måste du ha betalat tillräckligt med skatt för att kunna utnyttja avdraget, annars kan du bli återbetalningsskyldig. Tips! – Du har också möjlighet att omfördela avdraget till make, maka eller sambo genom att båda begär omfördelning under övriga upplysningar i era inkomstdeklarationer och kryssar i rutan omfördelning. Det kan vara en god idé om din slutliga skatt inte räcker till för hela rot eller rutavdraget.

Arbete 

Jobbresor – Det vanligast avdraget.  Har du resekostnader som överstiger 11 000 kr per år får du göra avdrag för kostnaderna utöver dessa 11 000 kr. Åker du kollektivt behöver avståndet till ditt arbete vara minst 2 kilometer. Du summerar ihop alla kostnader för periodbiljetter och enkelbiljetter. Kör du bil eller motorcykel ska avståndet till arbetet vara minst 5 kilometer, samt tidsbesparingen i jämfört med att åka kollektivtrafik vara minst 2 timmar per dag.

Nya belopp

- Du får räkna med en kostnad av 25 kr per mil för bil, 12,5 kr per mil för motorcykel och 6 kronor per mil för moped. Har en förmånsbil gäller 12 kr per mil om det inte är en elbil, 9,50 kr per mil om det är helt eldriven bil. Cyklar du kan du göra ett avdrag med 350 kronor per år.

Har du gjort resor med egen bil pga sjukdom, hög ålder eller funktionsnedsättning kan du som mest göra avdrag med 50 kr per mil.

Hela summan fylls i rutan ”Resor till och från arbetet”. Parkering – Om du har använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för parkeringsavgifter de dagar som du har använt bilen i tjänsten.

Om du har använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du avdrag för parkeringsavgifter alla dagar som du har använt bilen för resor till och från arbetet. 

Kostnader för att söka jobb – Om du är arbetslös och har fått arbetslöshetsersättning från a-kassan har du rätt till avdrag för resor för att komma till arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och anställningsintervjuer, porto vid sändning av brev mm. 

Arbetskläder – För att kunna få göra ett avdrag för arbetskläder ska kläderna anses vara skyddskläder som har särskilda skyddsegenskaper mot frätande ämnen, mekaniska skador eller mot väta eller kyla som beror på annat än klimatförhållanden. Du kan även få göra avdrag för skyddsutrustning som exempelvis hjälmar, skyddsglasögon, hörselskydd och skor med stålhätta.  

Arbete på annan ort 

Dubbel bosättning – Har du fått arbete på annan ort som ligger minst 50 kilometer från din nuvarande bostadsort, flyttat till den nya arbetsorten och behållit din gamla bostad kan du göra avdrag för dubbla boendekostnader. Du kan få avdrag för:

Faktiska utgifter för max en hemresa per vecka med billigaste färdmedel, här ingår även trängselskatt om du har rätt att färdas med bil. Måltider och småutgifter under den första månaden, antingen faktiska merkostnader eller 78 kronor per dag. – NYTT belopp! Faktiska boendekostnader på arbetsorten under längst två år ( det finns undantag upp till fem år). 

Tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort i högst en månad

Har du haft en tillfällig anställning eller ett tillfälligt uppdrag på en annan ort i högst en månad kan du göra avdrag för ökade levnadskostnader på samma sätt som vid en tjänsteresa. Det innebär att om övernattar på orten får du göra avdrag logi, ökade utgifter för måltider och småutgifter. Förutsatt att din arbetsgivare inte betalat ut skattefritt traktamente eller reseersättning.

Avdrag logi – Du kan göra avdrag med faktiska kostnader för logi eller ett schablonbelopp på 130 kronor

Avdrag resor – faktiska kostnader för kollektivresor eller 25 kr per mil med egen bil.

Schablonbelopp – 260 kr per heldag och 130 kr per halvdag.

Avståndet mellan din arbetsplats och din bostad måste vara minst 50 km och avsikten måste vara att anställningen eller uppdraget ska pågå i högst en månad och du ska inte ha betalat ut skattefritt traktamente eller reseersättning.

Finns det ingen överenskommelse om hur länge en anställning eller ett uppdrag ska pågå gäller inte reglerna. Inte heller om avsikten är att anställningen eller uppdraget ska vara längre än en månad.

Tillfälligt arbete på annan ort mer än en månad – Har du sommarjobbat, tagit ett vikariat, varit projektanställd eller haft ett annat arbete av tillfällig karaktär på en ort som ligger mer än fem mil hemifrån kan du också göra avdrag under förutsättning att du har övernattat på arbetsorten och att du har kvar din ordinarie bostad på hemorten. Du får även göra avdrag om du på grund av pandemin tillfälligt arbetade hemifrån och inte vistas på arbetsorten under en period under förutsättning att din avsikt var att återgå till arbetet på arbetsorten när det är möjligt

Du får göra avdrag för faktiska utgifter för max en hemresa per vecka med billigaste färdmedel. Även här ingår trängselskatt om du har rätt att färdas med bil. Du kan göra avdrag för måltider och småutgifter under den första månaden, antingen faktiska merkostnader eller 130 kronor per dag. – NYTT belopp! Dessutom kan du göra avdrag för boendekostnader, antingen faktiska merkostnader eller 130 kronor per natt om du har haft kostnader för övernattningen.

Du som är bosatt i föräldrahemmet och tillfälligt arbete på annan ort

Du som fortfarande bor i ditt föräldrahem och har ett tillfälligt arbete på annan ort anses vara skatterättsligt bosatt i föräldrahemmet under högst ett år. Det innebär att du kan få avdrag för tillfälligt arbete i högst ett år. Det spelar ingen roll om du har ett eller flera olika tillfälliga arbeten eller om du arbetar på samma eller olika orter. 

Efter ett år anses du inte längre vara skatterättsligt bosatt i föräldrahemmet vilket innebär att du då kan förlora din rätt till avdrag för arbete på annan ort.. Ettårsperioden förlängs inte av eventuella kortare uppehåll mellan anställningarna även om du då vistas på den tidigare bostadsorten

Flyttkostnader 

– Om du har en skyldighet att flytta i tjänsten enligt anställningsvillkor, för att undvika uppsägning kan du få göra avdrag för faktiska kostnader för flytten. Detta gäller inte om du själv sökt en ny tjänst. Kostnaderna kan inkludera emballering, packning, transport, uppackning av familjens bohag liksom familjens transport.

Kapital

Pensionssparande 

– Grundregeln är att du inte längre kan göra avdrag för pensionssparande från och med inkomståret 2016. Men du som helt saknar tjänstepension i din anställning eller har inkomst av enskild näringsverksamhet kan göra avdrag för försäkringspremierna respektive inbetalningarna på pensionsförsäkring eller på pensionssparkonto. Du kan inte få något pensionssparavdrag för till exempel sparande på ett investeringssparkonto (ISK), i en kapitalförsäkring eller på något annat konto än ett pensionssparkonto, även om du själv ser det som ett sparande inför din pensionering. Du får göra avdrag för ditt pensionssparande med högst 35 procent av inkomsten. Avdrag kan göras med som mest 525 000 kronor inkomståret 2023. – NYTT belopp Underhållsbidrag 

– Betalar du underhållsbidrag som är fastställd i dom eller genom avtal till före detta make eller maka (ej barn) kan du få göra avdrag för detta. Utbetalningarna ska vara återkommande vid flera tillfällen och alltså ha en viss varaktighet. Engångsbelopp är inte avdragsgilla. Räntor 

– Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion med 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent. Du kan inte göra avdrag för ränta på studielån via CSN eller för räntekostnader på skattekontot. Tips! 

Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor för att maximalt avdrag ska kunna utnyttjas.

Om ni vill dela utgiftsräntorna mellan er på ett annat sätt behöver ni fylla i nya belopp vid punkt 8.1 i deklarationen. I e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 gör ni det under menyvalet Ändra. De nya beloppen ska fyllas i av er båda, även om beloppet är noll för någon av er. 

Ränteskillnadsersättning 

– Om du under året flyttat ett lån eller sagt upp ett bundet lån i förtid kan du fått betala en räntekompensation till banken. Denna kostnad har du rätt att göra avdrag för som för en vanlig ränteutgift. 

ISK och kapitalförsäkring 

– Du som har värdepapper på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring behöver inte redovisa försäljningarna alls. Istället beräknas en schablonintäkt som redan är förifylld i deklarationen. Du schablonbeskattas med 0,882 (NYTT belopp) procent av värdet på dina tillgångar och siffrorna ska vara förifyllda i och inskickade av din bank eller försäkringsbolag.

 • Schablonintäkten av en kapitalförsäkring kan inte kvittas mot förluster och utgifter av kapital. 

 • Schablonintäkten på ISK kan du kvitta mot en ränteutgift eftersom den tas upp som en intäkt i inkomstslaget kapital på samma sätt som t.ex. en ränteinkomst. Kan du inte kvitta den mot en ränteutgift kommer du i stället att kunna kvitta schablonintäkten mot 70 % av en kapitalförlust på t.ex. aktier eller andra värdepapper. Kvittningen kommer att ske automatiskt i deklarationen.

Försäljning av värdepapper  – Du får göra avdrag för 70 procent av dina förluster av värdepapper. Avdraget blir totalt 30 procent på dessa 70 procent, alltså 21 procent av hela förlusten. Har du både förluster och vinster i marknadsnoterade värdepapper kvittas de mot varandra till 100 procent. I deklarationen fyller du i hela vinsten och hela förlusten och Skatteverket räknar ut, kvittar och kvoterar åt dig. Tycker du att det är svårt att beräkna omsättningsbeloppet har Skatteverkets tagit fram särskild beräkningshjälp för detta 

Gåva till välgörenhet  –  För inkomstår 2023 kan du få upp till 3000 kronor i skattereduktion för penninggåvor som du har gett till godkända gåvomottagare. Du måste ge minst 200 kronor till samma gåvomottagare vid ett och samma tillfälle. Dessutom måste du skänka minst 2 000 kronor under året. Det kan vara till en eller fler godkända gåvomottagare. För att kunna få maximal skattereduktion behöver gåvornas värde uppgå till 12 000 kronor under året eftersom Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet.

Engångsbelopp/Ackumulerad inkomst – Om du under förra året fått ett stort engångsbelopp som hänför sig till minst två år men som beskattas vid ett tillfälle, som tex skadestånd vid uppsägning, royalty, retroaktiv pension, försäkringsersättning eller avgångsvederlag kan det tillsammans med den övriga inkomsten blir en hög marginalskatt på hela summan. Då kan du ansöka om beräkning av ackumulerad inkomst så att beskattningen av inkomsten sprids ut på 2–10 år. 

Fördelningen görs över det antal år som pengarna tjänats in. På så sätt finns det en möjlighet till att merparten av inkomsten understiger gränsen för statlig skatt och beskattas med en lägre marginalskatt. Du ansöker om beräkning av ackumulerad inkomst vid Övriga upplysningar på din deklarationsblankett och den ackumulerade inkomsten måste vara minst 50 000 kr. Skatteverket beräknar skatten både på vanligt sätt och enligt reglerna för ackumulerad inkomst och därefter bestäms skatten efter den beräkning som är bäst för dig.